mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

kommunfullmäktigesimhallens öppettiderfiberutbyggnad i mullsjö kommunbygglovintranetvinster från lördagens nattvandring vid trollsjönvårdcentralensimskolaledighetsansökankommunfullmäktige 2019 09 24diarium och arkivppettider och taxa tervinningcentralenlediga jobbmullsjö simhallvilket stöd kan du få som asylsökandeinfocentersimhallsimhallen

Vad tycker du om Socialtjänsten?

Datum: 2015-01-23 Kategori: Omsorg & hjälp

Socialtjänstens besökare har fått tycka till. 90 % tycker att det är lätt att förstå informationen från socialtjänsten. 80 % uppfattar att socialtjänsten har förståelse för deras situation.

Socialtjänsten har använt sig av den brukarenkät som Socialstyrelsen har tagit fram för IFO. Det är första året som detta görs så i år är det en provomgång men planen är att denna enkät kommer att delas ut i november varje år. Socialstyrelsen kommer att ge ut en rapport med svar från alla kommuner som har använt enkäten vilket innebär att Mullsjö kan jämföra sig med andra kommuners enkätsvar.


Alla som har varit på besök på socialkontoret har fått en enkät. Här kommer en sammanställning av de 51 enkätsvar som lämnats in under november månad.

 

Vi som delade ut enkäterna

Cirkeldiagram över de handläggare som delat ut enkäterna

41% av enkäterna delades ut av ekonomihandläggare, 25% av barn- och ungdomshandläggare, 20% av budget och skuldrådbivare och 14% av vuxenhandläggare.

 

Ni som svarade var

Stapeldiagram över antalet män och kvinnor som svarat på enkäten

Av de 51 som svarade på enkäten så var 59% kvinnor och 41% män.

 

Ungefär hur länge har du haft kontakt med socialtjänsten i Mullsjö?

Stapeldiagram som visar tiden personen haft kontakt med socialtjänsten

Drygt 35% av de som svarade på enkäten har haft kontakt med Socialtjänsten i mer än ett år. Cirka 20% var på besök för första gången.

 

Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen som du får av socialsekreteraren?

Stapeldiagram som visar hur lätt eller svårt det är att förstå information från socialtjänsten.

Tabellen ovan visar att drygt 90% tycker att det är ganska lätt eller mycket lätt att förstå den information de fick på socialtjänsten.

 

Upplever du att socialsekreteraren frågar efter dina synpunkter om hur din situation skulle kunna förändras?

Stapeldiagram som visat upplevelsen av att handläggaren frågar efter personens synpunkter.

Nästan 70% av de tillfrågade tycker att handläggaren på socialtjänsten frågar efter deras synpunkter gällande sin situation och hur denna skulle kunna förändras.

 

Hur stor förståelse upplever du att socialsekreteraren visar för din situation?

Stapeldiagram som visar upplevelsen personen har av att handläggaren har för dennes situation.

Drygt 80% av de svarande upplever att den handläggare de möter på socialtjänsten har förståelse för deras siruation.

 

Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du fått av socialtjänsten i Mullsjö?

Stapeldiagram som visar hur personen upplever att den kunnat påverka vilken typ av hjälp den fått.

Trots att flera personer har träffat handläggare för första gången har de flesta ändå upplevt att socialsekreteraren har visat förståelse för deras situation och att de i ganska stor omfattning kunnat påverka vilken hjälp de fått.

 

Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten?

Stapeldiagram som visar hur situationen har förändrats för personen efter kontakt med socialtjänsten.

20% var på besök på socialkontoret för första gången samma dag de fick enkäten. Detta har naturligtvis påverkat svaren.

Trots detta är det 78 % som har uppgett att deras situation har förbättrats mycket eller lite sedan de fick kontakt med socialtjänsten.

 

Ingen särskild samband mellan svarande och orsak till besök

Vid analys av enkätsvaren kan vi inte se någon särskild trend gällande hur personer svarat beroende på vad de sökt socialtjänsten för.

 

Män har varit klienter längre

Den skillnad vi kan notera i svaren är att de män som svarat har varit i kontakt med socialtjänsten klart längre tid än kvinnorna och att männen är mer nöjda med informationen, förståelsen och efterfrågan om synpunkter. Vi ser dock ingen skillnad gällande om situationen har förbättrats.

2015-02-10 av: Chef för individ- och familjeomsorg