mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

mullnetledighetsansökanlediga jobbbygglovhitta rätt på mullsjo.se...möten och protokollvårdcentralenmaria ljung street france och hiphop hoplena svenningssonritning över huskultur och fritidmiljöutbildningintranetsandhemsimhallenmiljöppettider och taxa tervinningcentralenkommunfullmäktige

Rengöring/sotning och brandskyddskontroll

Datum: 2014-08-27 Kategori: Bygga, bo & miljö, Kommun & politik, Trygghet & säkerhet

Sotning utförs normalt av den av kommunen upphandlade sotaren.

Från och med 2014-01-01 har kommunen avtal med GÖSAB som därigenom har fått kommunens uppdrag att utföra rengöring/sotning och att genomföra brandskyddskontroller inom Mullsjö kommun.
Kommunen har enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor skyldighet att se till att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen ska utföras av GÖSAB. Intervallen för brandskyddskontrollen beror på vilken typ av eldstad det gäller och hur anläggningen används och bestäms i lagstiftning och föreskrifter utfärdade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Sotning

Sotning utförs normalt av den av kommunen upphandlade sotaren, GÖSAB. Intervallen för sotning bestäms av kommunen efter anvisningar från MSB och beror på typ av eldstad och hur den används.

Prisexempel: sotning av en värmepanna eller en braskamin kostar totalt 324 kr. I priset ingår grundavgift och kostnad för rengöring. Vid ytterligare eldstad så tillkommer 101 kr per eldstad. (priser inkl moms)

Fastighetsägaren som själv vill överta ansvar för sotning i egen fastighet

Fastighetsägare kan ansöka om att få medgivande att själv få ansvara för sotning, antingen genom att själv utföra sotning eller att anlita någon annan som utför sotningen. Kommunen prövar om detta "kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt" och att brandskyddskontroll är genomförd utan allvarliga anmärkningar. Den som ska utföra sotningen ska även visa att han/hon har tillräckliga kunskaper. Blankett hittar du på Räddningstjänstens sidor om sotning.

I de fall ägaren ansökt och fått kommunens medgivande så ansvarar fastighetsägaren själv för att sotning utförs minst enligt de frister som gäller för de aktuella eldstäderna, fastighetsägaren skall också föra journal över genomförda sotningar. Innan ägaren erhållit medgivandet av kommunen skall sotning utföras av GÖSAB. 

Läs om frister, rengöring/sotning och brandskyddskontroll på Räddningstjänstens sidor om sotning

2014-04-28 av: Annika Tompa