mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Populäraste sökningarna

överförmyndaresimhallensjälvservicesimhallens öppettidersandhemåtervinningscentraltorghandelsophämtningspecialkostdin säkerhetsopstationöppettider och taxa återvinningscentralenvårdcentralenmullnetpappersfakturavandringslederintranetmatsedel

Nya byggregler 2014

Datum: 2014-07-01 Kategori: Bygga, bo & miljö

De nya reglerna från 2 juli 2014 ger fler möjligheter till bygglovbefriade åtgärder.

Efter beslut i riksdagen införs nya byggregler från och med 2 juli 2014. Bland annat innebär det att mindre bostadshus inte kräver bygglov. Men det krävs ändå att vissa villkor uppfylls, framförallt anmälan, samt viktiga undantag från bygglovsbefrielsen att uppmärksamma.

 
Reglerna i korthet

  • Den som vill bygga ett komplementhus på högst 25 kvadratmeter på sin tomt ska inte längre behöva bygglov.
    Grannars godkännande krävs dock för hus närmare än 4.5 meter från fastighetsgräns. 

 

  • En- och tvåbostadshus ska kunna byggas till med högst 15 kvadratmeter och förses med högst två takkupor utan bygglov. Grannars godkännande krävs dock för hus närmare än 4.5 meter från fastighetsgräns.

 

  • Det blir också tillåtet att utan bygglov inreda enbostadshus med ytterligare en bostad.

 

  • Detta gäller även om åtgärderna strider mot detaljplanen.

 

  • Man måste dock, med undantag för takkupor, fortfarande lämna in en bygganmälan till kommunen, innan byggstart.

 


Undantag 

Det finns undantag från reglerna där bygglov krävs även i fortsättningen:

  • om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör en värdefull miljö.

 

  • om byggnaden har pekats ut i ett Kulturmiljöprogram som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.

 

  • om tillbyggnaden är inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.

 

För mer information, läs Sveriges Kommuner och Landstings dokument om de nya byggreglerna, se Pdf i dokumentrutan.

Se även Boverkets snabbguide för bygglovsbefriade åtgärder som Pdf-form i dokumentrutan.

 

Boverket planerar en del informationsinsatser i samband med att lagändringarna träder i kraft. Läs mer om detta på Boverkets webbplats, se länk i länktipsrutan. 

 

Läs om bygglov, tillstånd och hur du ansöker på byggnadsnämndens sidor gällande bygglov.

 

 

2014-06-30 av: Yvette Tidefors