mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

kommunfullmäktigemullsjö simhallsimskolabygglovvårdcentralenvinster från lördagens nattvandring vid trollsjönvilket stöd kan du få som asylsökandefiberutbyggnad i mullsjö kommunsimhallens öppettiderkommunfullmäktige 2019 09 24diarium och arkivppettider och taxa tervinningcentralenlediga jobbledighetsansökansimhalleninfocentersimhallintranet

Nya byggregler 2014

Datum: 2014-07-01 Kategori: Bygga, bo & miljö

De nya reglerna från 2 juli 2014 ger fler möjligheter till bygglovbefriade åtgärder.

Efter beslut i riksdagen införs nya byggregler från och med 2 juli 2014. Bland annat innebär det att mindre bostadshus inte kräver bygglov. Men det krävs ändå att vissa villkor uppfylls, framförallt anmälan, samt viktiga undantag från bygglovsbefrielsen att uppmärksamma.

 
Reglerna i korthet

  • Den som vill bygga ett komplementhus på högst 25 kvadratmeter på sin tomt ska inte längre behöva bygglov.
    Grannars godkännande krävs dock för hus närmare än 4.5 meter från fastighetsgräns. 

 

  • En- och tvåbostadshus ska kunna byggas till med högst 15 kvadratmeter och förses med högst två takkupor utan bygglov. Grannars godkännande krävs dock för hus närmare än 4.5 meter från fastighetsgräns.

 

  • Det blir också tillåtet att utan bygglov inreda enbostadshus med ytterligare en bostad.

 

  • Detta gäller även om åtgärderna strider mot detaljplanen.

 

  • Man måste dock, med undantag för takkupor, fortfarande lämna in en bygganmälan till kommunen, innan byggstart.

 


Undantag 

Det finns undantag från reglerna där bygglov krävs även i fortsättningen:

  • om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör en värdefull miljö.

 

  • om byggnaden har pekats ut i ett Kulturmiljöprogram som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.

 

  • om tillbyggnaden är inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.

 

För mer information, läs Sveriges Kommuner och Landstings dokument om de nya byggreglerna, se Pdf i dokumentrutan.

Se även Boverkets snabbguide för bygglovsbefriade åtgärder som Pdf-form i dokumentrutan.

 

Boverket planerar en del informationsinsatser i samband med att lagändringarna träder i kraft. Läs mer om detta på Boverkets webbplats, se länk i länktipsrutan. 

 

Läs om bygglov, tillstånd och hur du ansöker på byggnadsnämndens sidor gällande bygglov.

 

 

2014-06-30 av: Yvette Tidefors