Eldningsförbud gäller - Startsida
mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

valnämndenmarknadlediga jobbteknisk chefskolskjutssimhallenmullsjö runtsimhallens öppettidermullnetåtervinningscentralsundsereds säteriöppettider och taxa återvinningscentralenmullsjö simhallsjälvserviceåtervinningsstationertorghandelintranetvatten

Eldningsförbud gäller

Datum: 2018-07-31 Kategori: Trygghet & säkerhet

Det råder fortfarande eldningsförbud i hela Jönköpings län, men från och med kl. 12 den 31 juli är det tillåtet att grilla i villaträdgård eller motsvarande.

Uppdatering 2018-07-31

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva det totala eldningsförbudet i Jönköpings län. Det innebär att länet återgår till de kommunala eldningsförbuden som omfattar all eldning, förutom grillning i villaträdgård eller motsvarande.

Beslutet grundar sig på att brandrisken har minskat något från den extrema situation som rådde när Länsstyrelsens beslut om totalt eldningsförbud infördes.

Eldningsförbudet innebär:

 • Att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus.Vid eldningsförbud gäller också förbud att använda fyrverkerier utomhus.

Undantag från eldningsförbudet

Det är okej att grilla med kol-, gas-eller elgrill, samt matlagning på gasolkök, i villaträdgårdar eller motsvarande. Tänk bara på att vara försiktig och uppmärksam när du grillar, då det fortfarande är torrt ute. Ha gärna en hink med vatten i närheten.

Va försiktig!

 • Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Arbete i skog och mark, som kan orsaka gnistor, kräver särskild försiktighet. Tillgång till släckutrustning bör finnas samt särskild bevakning bör utföras efter dessa typer av arbete.

 • Rökning bör undvikas när man vistas i skog och mark vid hög brandrisk eller eldningsförbud. Rökare har ansvar för hur de hanterar sina fimpar.

 • Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så ska man vara försiktig. Den som orsakar brand kan bli skadeståndsskyldig.

Vanliga frågor och svar:

Vad är det för skillnad mot det totala eldningsförbudet?

Skillnaden är att det är tillåtet att med försiktighet grilla i villaträdgårdar och liknande igen. 

Kan man få dispens?

Det finns möjlighet till dispens vid mycket angelägna fall, dispens söks hos kommunen. 

Är grillning totalförbjudet?

Nej, du får fortfarande grilla med elgrill och i villaträdgårdar och liknande får du även använda kolgrill och gasolgrill. 

Får jag grilla i iordningställd grillplats, i naturreservat, i park, allmän plats eller på någon annans mark?

Nej. 

------------------------------------------- 

 

Uppdatering 2018-07-26

Torsdag den 26 juli kl. 12 inför Länstyrelsen totalt eldningsförbud i hela Jönköpings län. Det innebär att ALL eldning, inklusive grillning på egen tomt och särskilt iordningställda grillplatser är förbjudet. Förbudet gäller tills vidare.

Fire ban in Mullsjö municipality, click here for readning

Feuerverbot in der Gemeinde Mullsjö, Lesen Sie mehr

 

Du får inte:

 • grilla eller göra upp eld i privat trädgård/tomt

 • grilla ute i naturen, oavsett om du har en riktig grill eller använder de särskilt iordningsställda grillplatser som finns i våra naturområden. All grillning är förbjuden

 • grilla eller elda på campingplatser

 • använda gasolkök, eller stormkök

 • använda fyrverkerier


Va försiktig!

 • Arbete i skog och mark kan orsaka gnistor, kräver särskild försiktighet. Tillgång till släckutrustning bör finnas samt särskild bevakning bör utföras efter dessa typer av arbete.

 • Rökning bör undvikas när man vistas i skog och mark vid hög brandrisk eller eldningsförbud.  Släng aldrig fimpar utomhus!   

Respektera eldningsförbudet

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster och innebär att alla former av öppen eld i skog och mark är förbjuden.

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor. Dessutom vädjar Länsstyrelsen till alla som arbetar i skog att avstå från att använda skogs- och markberedningsmaskiner.

Mer information

För mer information om beslutet, se Länsstyrelsen i Jönköpings läns webbplats via länk i länktipsrutan.


Fire ban in Mullsjö municipality

An intensified fire ban is in effect for all of Jönköping county since July 26th due to dry weather. For more information, click here:

Open burning prohibition order applies!

Open burning prohibition order means that you are NOT allowed to light fires, or barbecue in forests or in public areas. The ban also applies to disposable grills, prepared fireplaces and barbecue sites on public land, such as beaches, campsites and parks.

Keep in mind that it is always you who are responsible for the security and that you can be held accountable and be punished if you cause a fire or violate the ban.


Feuerverbot in der Gemeinde Mullsjö

Seit dem 26. Juli 2018, 12.00 Uhr gilt in der Gemeinde Mullsjö Feuerverbot. Für weitere Informaionen, Lesen Sie mehr:

Es gilt ein allgemeines Feuerverbot!


Allgemeines Feuerverbot bedeutet, dass es VERBOTEN ist, in Wald und Feld oder an öffentlichen Orten Feuer zu machen oder zu grillen. Das Verbot gilt auch für Einweggrille und vorbereitete öffentliche Feuerstellen und Grillplätze, beispielsweise an Badestellen, Campingplätzen und Parkplätzen.


Beachten Sie bitte, dass Sie grundsätzlich selbst die Verantwortung für die Sicherheit tragen und dass Sie zur Verantwortung gezogen und bestraft werden können, wenn Sie ein Feuer verursachen oder gegen das Feuerverbot verstoßen.

 

 

 

Här nedan kan du läsa om de tidigare uppdateringarna kring eldningsförbuden. Klicka på de grå pilarna för att läsa mer.


Eldningsförbud 2018-07-24

Eldningsförbudet skärps i Mullsjö kommun den 24 juli kl. 12. Det innebär att alla former av öppen eld utomhus är förbjuden. Endast grillning i villaträdgårdar är ok, om det sker med varsamhet.

Uppdaterat eldningsförbud gäller i hela Mullsjö kommun från och med 24 juli kl. 12 och tillsvidare.

Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i länet. Detta ersätter tidigare beslut från 2018-06-29.

Eldningsförbudet innebär:

 • att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus.

 • Vid eldningsförbud gäller också förbud att använda fyrverkerier utomhus. 

 • Undantag från eldningsförbudet, förutsatt att försiktighet iakttas, är att det är okej att grilla med kol-/gas- eller elgrill, samt matlagning på gasolkök i villaträdgårdar eller motsvarande.

Avsteg från eldningsförbud

Räddningschefen kan medge avsteg från detta förbud i särskilda fall.

Va försiktig!

Arbete i skog och mark, som kan orsaka gnistor, kräver särskild försiktighet. Tillgång till släckutrustning bör finnas samt särskild bevakning bör utföras efter dessa typer av arbete.

Rökning bör undvikas när man vistas i skog och mark vid hög brandrisk eller eldningsförbud.   

Fire ban in Mullsjö municipality

An intensified fire ban is in effect for all of Mullsjö municipality since tuesday july 24th 2018 due to dry weather. 

 

Feuerverbot in der Gemeinde Mullsjö

Seit dem 24. Juli 2018, 12.00 Uhr gilt in der Gemeinde Mullsjö Feuerverbot. 

 

 

Uppdatering 2018-07-20

Uppmaning från räddningstjänsterna inom i Jönköpings län och Ydre kommun

På grund av den stora brandrisken som råder så uppmanar och uppskattar Räddningstjänsterna inom Räddsam F* att markägare kontrollerar sina ägor med regelbundenhet. Vid flera tillfällen så har just markägare uppmärksammat att det har brunnit och en snabb insats har kunnat hålla ned storleken på branden.

Generellt eldningsförbud fortsätter gälla.

Räddningstjänsterna inom Räddsam F är ett samarbetsorgan för de 13 kommunerna i Jönköpings län och Ydre kommun i Östergötlands län samt SOS Alarm. 

 

 

Eldningsförbud 2018-06-29

Uppdatering 2018-06-29

Generellt eldningsförbud råder från och med fredagen den 29 juni, kl.12 i Jönköpings län och Ydre kommun. 

På grund av den torra väderleken är brandrisken fortsatt mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark.

Va försiktig!

Arbete i skog och mark, som kan orsaka gnistor, kräver särskild försiktighet. Tillgång till släckutrustning bör finnas samt särskild bevakning bör utföras efter dessa typer av arbete.

Rökning bör undvikas när man vistas i skog och mark vid hög brandrisk eller eldningsförbud.

Eldningsförbudet innebär:

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt.

Vid eldningsförbud gäller också förbud att använda fyrverkerier utomhus. Sprit- eller gasolkök är tillåtna att använda, förutsatt att försiktighet iakttas.

Då eldningsförbud råder är grillning tillåtet förutsatt att försiktighet iakttas och att:

 • grillning sker med kol eller engångsgrill vid särskilt iordningställda grillplatser likt de kommunen erbjuder. En särskilt iordningställd grillplats är oftast är byggd i betong och sten för att på så sätt minimera risken att elden sprider sig och blir en brand.

 • grillning sker i villaträdgårdar eller motsvarande med grill (kol-/gas-/el-) eller engångsgrill om brandspridning kan uteslutas. 

 


 

Eldningsförbud 2018-05-24

Uppdatering 2018-05-24

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Då eldningsförbud råder är:

det förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar 

grillning endast tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser samt på villatomter i grillar (kol-/gas-/el-) 

det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus.Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande.

Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats. Engångsgrillar får inte användas i skog och mark, eftersom dessa inte har samma säkerhet som en vanlig grill.

Vid eldningsförbud rekommenderas att:

inte röka i skog och mark 

undvika arbete med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera). 

Var extra försiktiga!

 

 

Eldningsförbud 2018-05-22

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. Vid eldningsförbud gäller också förbud att använda fyrverkerier utomhus. Sprit- eller gasolkök är tillåtna att använda, förutsatt att försiktighet iakttas.

Då eldningsförbud råder är grillning tillåtet förutsatt att försiktighet iakttas och att:

 • grillning sker med kol eller engångsgrill vid särskilt iordningställda grillplatser som kommunen erbjuder

 • grillning sker i villaträdgårdar eller motsvarande med grill (kol-/gas-/el-) eller engångsgrill.

Särskild försiktighet

Arbete i skog och mark, som kan orsaka gnistor, kräver särskild försiktighet. Tillgång till släckutrustning bör finnas samt särskild bevakning bör utföras efter dessa typer av arbete. Rökning bör undvikas när man vistas i skog och mark vid hög brandrisk eller eldningsförbud.

Mer information

Mer information om eldningsförbud hittar du på sidan eldning utomhus, se länk i länktipsrutan. Du kan också få information om eldningsförbud lämnas via SOS Alarms telefonsvarare på telefon 036-16 85 22.  

 

 

 

2018-07-31 av: Yvette Tidefors