mullsjö logotyp

Regler för upphandling

Beroende på värdet av det som ska köpas in så gäller också olika upphandlingsförfaranden som bestämmer hur själva upphandlingen ska gå till.

I Mullsjö kommun har vi riktlinjer för direktupphandling som i korthet innebär att upphandling av varor, tjänster eller entreprenader som kostar mindre än 100 000 kronor per kalenderår kan ske ganska fritt så länge man följer de grundläggande principerna om icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet, ömsesidigt erkännande och konkurrens. Konkurrensverket beskriver på ett tydligt sätt innebörden av dessa principer, se länk under "Länktips" här intill. 

För inköp över 100 000 kr under ett kalenderår ska upphandlingen konkurrensutsättas, antingen genom att minst tre företag tillfrågas eller genom att direktupphandlingen annonseras. Om inköpets värde överstiger 534 000 kr under hela den tänkta avtalstiden så ska ett annonserat upphandlingsförfarande tillämpas istället. Våra riktlinjer för direktupphandling och länkar till upphandlingslagarna finner du under "Länktips" här intill.

Ramavtal

Varor och tjänster som vi behöver köpa regelbundet upphandlar vi ofta som ramavtal. Från ett ramavtal kan vi sedan löpande beställa vårt behov.

Överprövning

Om du som leverantör anser dig blivit missgynnad av felaktigheter i en upphandling så finns det vissa möjligheter att begära överprövning. Dessa möjligheter finner du i 20 kap LOU, se "Länktips" här intill. Helst av allt så vill vi att du påtalar fel direkt till oss så snart du upptäckt dem under annonseringstiden, så att vi om möjligt kan rätta till felen istället för att ärendet ska hamna i en tidskrävande process hos förvaltningsrätten.


Senast uppdaterad: 2017-05-23 Ansvarig: Fredrik Nyström