mullsjö logotyp

Information till kunder

Från och med den 1 april 2012 har Mulljö kommun infört kundval inom hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem, LOV.

LOV står för lagen om valfrihetssystem. Lagen innebär att det är medborgaren och hans/hennes behov och önskemål som sätts i fokus och blir själva utgångspunkten för verksamheten.

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och dess svar angående LOV. Klicka på länkarna för att läsa mer. 

Vem kan välja utförare?
Vad innebär LOV?
Hur påverkas du av LOV?
Måste du välja utförare?
Hur väljer du utförare?
Kan man byta utförare?
Vilka utförare kan du välja?
Vem kan bli godkänd utförare?
Vilka hemtjänstinsatser omfattar kundvalet?
Insatser som inte omfattas av kundvalet?
Påverkas avgiften?
Kan du köpa tilläggstjänster?
Vart kan jag vända mig om jag har frågor?

 

Vem kan välja utförare?

Kundval avseende insatser inom hemtjänsten innebär att du som har beviljats hemtjänst kan välja utförare av insatserna. Kunden kan själv välja mellan kommunens egen hemtjänst och de utförare/företag som kommunen har godkänt som utförare. Du som hemtjänstkund kan däremot inte välja vilken person som ska utföra insatsen.

Till sidans topp

Vad innebär LOV?

Biståndshandläggaren har en skyldighet att upplysa om vilka företag som det finns att välja emellan. Förhoppningen är att det lokala näringslivet ska utvecklas då fler privata utförare ges möjlighet att verka i kommunen. Detta skapar fler potentiella arbetsgivare och personalen kan även själv välja att starta ett eget företag och utföra insatser hos kunderna.

Eftersom det kan komma att finnas fler utförare att välja mellan ställer det högre krav på både dig och utförare. För dig gäller det att hålla sig informerad och utvärdera kvalitet på insatser, och kommunen som utförare får andra företag att jämföra sig med.

En viktig grundprincip är att samma villkor gäller oavsett om det är kommunen eller en privat vårdgivare som utför insatsen. Den privata utföraren ska få samma ersättning som kommunens egen verksamhet får för motsvarande insats.

En underliggande tanke med LOV är att kundernas val av utförare positivt skall påverka kvaliteten i de tjänster som erbjuds, men också att det på sikt skall bidra till att ge yrkena inom detta område ett högre anseende och bli mer attraktiva.

Till sidans topp

Hur påverkas du av LOV?

Tanken med att införa lagen om valfrihetssystem är att du själv får välja den utförare du anser vara bäst och på så sätt kunna påverka kvaliteten på hemtjänsten. Du ansöker om och beviljas insatser precis som innan men istället för att tilldelas utförare får du själv välja.

Måste du välja utförare?

Nej, det är frivilligt att välja. Det finns ett så kallat ickevalsalternativ. Du kan avstå från att välja och då kommer du att tilldelas en utförare enligt ett turlistesystem.
En privat utförare kan också erbjuda dig tilläggstjänster, det är tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet. Kommunen ansvarar inte för denna typ av tjänster och du betalar själv till utföraren. Exempel på sådana tjänster kan vara storstädning, snöskottning.

Hur väljer du utförare?

Om du har hemtjänst idag kan du behålla den utförare du har eller välja en annan, förutsatt att det finns andra att välja på i det område där du bor.
Du som beviljats hemtjänst för första gången, väljer utförare när du har kontakt med biståndshandläggaren.

Valet av utförare ska du göra själv. Handläggaren kan ge dig information inför ditt val, men får inte välja eller rekommendera en utförare. Anhörig, närstående, god man eller annan företrädare kan hjälpa dig att välja.

Till sidans topp

Kan man byta utförare?

Ja, du kan när som helst välja att byta utförare, förutsatt att det finns någon att byta till i det område där du bor. Kontakta kommunens biståndshandläggare och ansök om byte. Om du inte är nöjd med det företag du valt finns möjlighet att byta utförare. Du behöver inte ge någon motivering. Det bör dock betonas att själva bytet inte är ett mål i sig, utan en möjlighet att kunna påverka och byta till en annan utförare. Byte ska ske 14 dagar efter att kunden har lämnat in skriftlig önskemål om byte av leverantör.

Vilka utförare kan du välja?

Antalet utförare och deras utbud kan variera beroende på vilka som är verksamma i det område där du bor. För att du ska kunna välja andra utförare än kommunen måste det finnas alternativa utförare/företag som blivit godkända av kommunen att utföra hemtjänst åt dig.

Vem kan bli godkänd utförare?

För att bli godkänd måste utföraren följa gällande lagstiftning och leva upp till de kvalitetskrav som politikerna i socialnämnden beslutat.

Mullsjö kommun upprättar ett avtal med godkänd utförare. Det innebär att socialnämnden har insyn i utförarens verksamhet för att garantera en god kvalitet.

Eget val av utförare bygger främst på att du som har hemtjänst ska välja den utförare som du uppfattar ger den bästa kvaliteten. Det innebär att du måste vara nöjd med insatsen som görs för att utföraren/företaget ska få ha kvar sitt uppdrag hos dig.

All hemtjänstpersonal oavsett utförare har tystnadsplikt och ska kunna legitimera sig.

Till sidans topp

Vilka hemtjänstinsatser omfattar kundvalet?

Inom hemtjänsten utförs olika typer av insatser. Det kan handla om serviceinsatser eller insatser för hjälp med den personliga omvårdnaden. Det kan även förekomma att kommunens legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal, till exempel sjuksköterskor, delegerar/överlåter åt hemtjänstpersonal att utföra vissa hälso- och sjukvårdsinsatser.

Serviceinsatser utförs på vardagar måndag-fredag. Matdistribution som utförs alla dagar mellan kl. 12.00-13.30

Mullsjö kommun inför kundval vad gäller serviceinsatser from 2012-04-01

Insatser som inte omfattas av kundvalet?

Följande insatser utförs även fortsättningsvis enbart av kommunen och omfattas inte av eget val av utförare.

• Nattinsatser, vanligtvis mellan kl. 22-7
• Insatser och hjälp genom trygghetslarm som kommunen beviljat.
• Personlig omvårdnad     

Påverkas avgiften?

Nej, val av utförare påverkar inte hemtjänstavgiften. Avgiften är densamma oavsett utförare. Du som kund får bara en faktura och den kommer från kommunen. Om du har valt att köpa till tilläggstjänster tillkommer faktura på dem från din tilläggstjänstleverantör.

Till sidans topp

Kan du köpa tilläggstjänster?

Företag och utförare kan erbjuda dig tilläggstjänster, det vill säga tjänster utöver de av kommunen biståndsbeviljade och beställda insatserna. Om du vill köpa tilläggstjänster beställer och betalar du för dessa direkt till utförare enligt deras prislista.

Kommunens hemtjänst får inte erbjuda eller utföra tilläggstjänster.

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Du vänder dig till LOV samordnare. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan.


Senast uppdaterad: 2015-03-20 Ansvarig: Madelene Ericsson