mullsjö logotyp

Fritt Val inom socialtjänsten

Inom socialtjänsten i Mullsjö kommun finns Fritt Val enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV).

Fritt Val innebär att personer som har beviljats en viss insats själva får välja den utförare som ska utföra hjälpen - kommunen eller någon externa utförare som har blivit godkända av kommunen.

Idag finns Fritt Val inom hemtjänst och inom daglig verksamhet som vänder sig till personer under 65 år med intellektuellt funktionsnedsättning. Beslut finns att även införa Fritt val inom matdistribution till hemtjänstmottagare.

Kommunens ansvar

Konkurrensutsättning som sker enligt LOV innebär att kommunen ansvarar för:

•att verksamheten bedrivs enligt de mål, riktlinjer och föreskrifter som finns
•att kommunen fastställer eventuella avgifter och taxor
•att den interna kontrollen är tillräcklig, vilket betyder att kommunen följer upp, kontrollerar och utvärderar verksamheten
•att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt


Senast uppdaterad: 2015-04-13 Ansvarig: Madelene Ericsson