mullsjö logotyp

Receptfria läkemedel

Regler för försäljning av vissa receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får från den 1 november 2009 säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Kommunerna har i lagstiftningen fått ansvaret för kontrollen av att regelverket efterlevs och Läkemedelsverket har fått rollen som övergripande tillsynsmyndighet.

Anmälan

Innan du påbörjar detaljhandel med vissa receptfria läkemedel måste du anmäla detta till Läkemedelsverket.

Åldersgräns

Den som säljer läkemedel måste förvissa sig om att konsumenten har fyllt 18 år. Nikotinläkemedel får heller inte säljas om man misstänker att läkemedlet kommer att lämnas över till någon som inte fyllt 18 år (d.v.s. langning). Det ska på försäljningsstället finnas en tydlig och klart synbar skylt om åldersgränsen samt langningsförbud. Överträdelse av förbudet är belagt med böter eller fängelse i högst sex månader.

Egenkontroll

Den som bedriver detaljhandel ska utöva särskild kontroll av detaljhandel och hanteringen i övrigt av läkemedel och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska finnas när verksamheten påbörjas.

Tillsyn

Läkemedelsverket har tillsyn över att denna lag och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

Kontroll

Kommunens uppgift är att kontrollera att lagen och föreskrifterna följs.
Kommunen rapportera ev brister till Läkemedelsverket, som ansvarar för den övergripande tillsynen. Det innebär att de har möjlighet att förelägga och förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med lagen.

Avgift

Den som bedriver detaljhandel ska betala en årsavgift om 1600 kr per försäljningsställe till Läkemedelsverket. Kommunen får ta ut avgift för den kontroll kommunen utför. Mullsjö kommunfullmäktige har fastställde denna avgift till 1000 kr/år.

Personuppgifter

När du har skickat in blanketter med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2018-08-14 Ansvarig: Chef för individ- och familjeomsorg