mullsjö logotyp

Vindkraft

Nedanstående vindkraftsanläggningar räknas enligt miljöbalken som miljöfarlig verksamhet och ska anmälas till miljönämnden:

 

  • ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter   Vindkaftverk
  • två eller fler vindkraftverk som står tillsammans  •ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades  

Större vindkraftsanläggningar än de som presenterats ovan kräver tillstånd enligt miljöbalken och prövas av länsstyrelsen (minst två verk högre än 150 meter samt minst sju verk högre än 120 meter) alternativt regeringen. Kommunen kan dock göra bedömningen att en anmälningspliktig vindkraftsanläggning ska tillståndsprövas av länsstyrelsen. Även verksamhetsutövare kan frivilligt söka tillstånd enligt miljöbalken för mindre anläggningar.

Vägledning avseende anmälan om vindkraft  

Det finns en vägledning avseende anmälan om vindkraft i Jönköpings län. Vägledningen ger information om vad en anmälan enligt miljöbalken bör innehålla. 

Vindkraftpolicy  

Kommunerna i Habo och Mullsjö har tagit fram en vindkraftpolicy. Policyn antogs av kommunfullmäktige i Habo 2009-01-29 § 2 och av kommunfullmäktige i Mullsjö 2008-12-16 § 173.   Policyn syftar till att underlätta behandling av ärenden om etablering av vindkraft i Habo och Mullsjö kommuner. Policyn syftar också till att ge dem som vill etablera vindkraftverk ett underlag för vad som ingår i kommunens prövning och informera om handläggningens olika steg.   Policyn innehåller analyser och avvägningar gentemot motstående allmänna intressen för naturvård, kulturmiljövård, hälso- och miljöskydd samt friluftsliv och landskapsbild. I policyn anges områden där det finns anledning att inta en restriktiv hållning till vindkraftutbyggnad. Policyn innehåller också riktlinjer som är avsedda som vägledning för den sökande samt vid handläggning av enstaka vindkraftverk såväl som vindkraftparker.

2017-11-15 Innehåll: Agneta Martinsson   Publiceringsansvarig: Eva Junvik