mullsjö logotyp

Vindkraft

För att anlägga, driva eller ändra ett vindkraftverk kan du behöva söka tillstånd eller lämna in en anmälan enligt miljöbalken.

Det framgår i miljöprövningsförordningen (2013:251) om du behöver lämna in en anmälan eller söka tillstånd enligt miljöbalken för att för att anlägga ett vindkraftverk.

  • Anmälan ska lämnas till miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner
  • Ansökan om tillstånd lämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Hör av dig till kommunen om du känner dig osäker på om du behöver söka tillstånd eller lämna in en anmälan.

Bygglov

Att anlägga ett vindkraftverk kan även kräva bygglov och kontakt ska då tas med kommunens bygglovshandläggare.

Vindkraftpolicy  

Kommunerna i Habo och Mullsjö har tagit fram en vindkraftpolicy. Policyn antogs av kommunfullmäktige i Habo 2009-01-29 § 2 och av kommunfullmäktige i Mullsjö 2008-12-16 § 173. Policyn syftar till att underlätta behandling av ärenden om etablering av vindkraft i Habo och Mullsjö kommuner. Policyn syftar också till att ge dem som vill etablera vindkraftverk ett underlag för vad som ingår i kommunens prövning och informera om handläggningens olika steg. Policyn innehåller analyser och avvägningar gentemot motstående allmänna intressen för naturvård, kulturmiljövård, hälso- och miljöskydd samt friluftsliv och landskapsbild. I policyn anges områden där det finns anledning att inta en restriktiv hållning till vindkraftutbyggnad. Policyn innehåller också riktlinjer som är avsedda som vägledning för den sökande samt vid handläggning av enstaka vindkraftverk såväl som vindkraftparker.


Senast uppdaterad: 2019-02-21 Ansvarig: Agneta Martinsson