mullsjö logotyp

Anmälningsplikt vid sanering

När ska jag skicka in anmälan?

Anmälan ska göras i god tid (normalt 6 veckor) innan arbetet påbörjas och den ska vara skriftlig. Vid akuta situationer gäller att skador och risker ska undanröjas utan att nya skapas och ett förenklat anmälningsförfarande får då tillämpas.

Enligt 28 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd måste anmälan till tillsynsmyndigheten vara gjord innan en efterbehandlingsåtgärd får påbörjas. Det gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna om risken inte bedöms som ringa.

Vart ska jag skicka min anmälan?

Om du är osäker vilken tiillsysmyndighet du ska vända dig kan du alltid börja med att kontakta miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner. De hänvisar dig till rätt tillsynsmyndighet.

Vad ska anmälan innehålla?

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. Tillsynsmyndigheten kan sedan meddela att anmälan lämnas utan åtgärd, meddela råd, förelägga om skyddsåtgärder eller förbjuda åtgärden.

Följande uppgifter ska alltid finnas med i en anmälan om sanering:

 • Ansvarig för efterbehandlingen
 • Fastighetsuppgifter
 • Beskrivning av platsen inklusive karta där närmaste bostäder, dagvattenbrunnar, ytvatten, kulturminnen med mera är markerat.
 • Fastighetens historiska bakgrund
 • Planerad markanvändning och åtgärdsmål
 • Typ av förorening, föroreningshalt och mängd, föroreningarnas utbredning och spridning
 • Typ av avhjälpandeåtgärd eller markarbete som ska utföras. Uppskattade volymer av förorenade massor, om det går att avgöra
 • Hantering av schaktmassor, lagring på plats, mottagningsanläggning och transportör
 • Miljöeffekter som kan uppkomma på grund av avhjälpandeåtgärden samt åtgärder som kommer vidtas för att göras för att förebygga eller motverka dessa.
 • Om länsvatten av betydande mängd eller föroreningsinnehåll uppkommer ska en närmare beskrivning av omhändertagande lämnas
 • Beskrivning av hur efterkontrollen kommer att ske
 • Kopia på eventuella miljötekniska undersökningar av mark, byggnad eller anläggning.
 • Ritningar som bifogas bör vara skalenliga och fackmannamässigt utförda

 


Senast uppdaterad: 2019-02-21 Ansvarig: Agneta Martinsson