mullsjö logotyp

Förorenade områden

Ett förorenat område är enligt miljöbalkens 10 kap. 1 § ett område där det finns kvar föroreningar i mark, sediment och byggnader, som kan innebära skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det är inte ovanligt att sådana områden påträffas när grävarbeten, planläggning, bygg- eller rivningsarbeten utförs. 

Upplysningsskyldighet

Oavsett vad området har använts till tidigare är det fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som genast ska underrätta tillsynsmyndigheten, om att en förorening som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa, eller miljön upptäckts.

Ansvar

Huvudprincipen är att den verksamhetsutövare som orsakat föroreningen är i första hand ansvarig för efterbehandling. Ansvaret kan delas solidariskt mellan flera verksamhetsutövare och fastighetsägare. Finns inte ansvarig verksamhetsutövare kvar, kan fastighetsägaren eller den som utför åtgärder i ett förorenat område bli ansvarig.
 
Om ansvarig för efterbehandling saknas eller om den ansvarige inte har tillräckliga medel för att bekosta undersökning och sanering så finns det i vissa fall möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket (via Länsstyrelsen) eller få ersättning från Miljöskade- och saneringsförsäkringen.


Senast uppdaterad: 2016-05-11 Ansvarig: Agneta Martinsson