mullsjö logotyp

Miljötillsyn på företag och verksamheter

Miljönämnden är ansvarig för att genomföra miljötillsyn hos nästan alla företag i Habo och Mullsjö. Med tillsyn menas att granska och kontrollera att företag och verksamheter följer gällande lagstiftning inom miljöområdet (miljöbalken, livsmedelslagen med flera lagar och förordningar) och att verksamheten inte innebär någon fara för människors hälsa och miljön.


I tillsynsarbetet ingår förutom själva tillsynsbesöket eller inspektionen, även förberedelser i form av till exempel inläsning av miljörapporter, restid och efterarbete så som rapportskrivning med mera. Alla företag som får tillsyn ska betala en avgift för det. En del företag med en större verksamhet betalar en årsavgift. De mindre företagen betalar en timavgift i samband med tillsynsbesöket. Avgiften bestäms utifrån särskilda taxor beslutade av kommunfullmäktige och kan variera beroende på vilken bransch tillsynen gäller. I avgiften ingår också miljönämndens arbete i form av databehandling, samråd, anordnande av informationstillfällen samt framtagande av informationsmaterial m.m. Läs mer under rubriken Taxor, avgifter och föreskrifter i menyn till vänster.

Miljönämnden har i sin verksamhetsplan satt upp mål för hur ofta ett företag ska få ett tillsynsbesök. Det beror på vilken typ av verksamhet man har, hur stor påverkan den har på miljön. Det kan skilja mellan att få ett besök om året till att få ett besök var femte år.

2017-11-15 Innehåll: Agneta Martinsson   Publiceringsansvarig: Eva Junvik