mullsjö logotyp

Riskbedömning och driftstörning

En riskbedömning innebär att riskerna med verksamheten fortlöpande bedöms och undersöks ur människors hälsa och ur miljösynpunkt.

Utifrån bedömningen ska man sedan vidta åtgärder för att minska riskerna. Riskerna som ska dokumenteras är risker vid normal drift och risker vid särskilda händelser (driftstörning, brand, elavbrott, kemikalieutsläpp). Undersökningar och vidtagna åtgärder ska dokumenteras dvs. skrivas ner.

Varför ska man göra en riskbedömning?  

  • Enligt egenkontrollförordningen ska anmälningspliktiga och tillståndspliktiga verksamheter ha en riskbedömning i sin verksamhet.
  • Anledningen till att man ska ha en riskbedömning är att man ska veta vad man bör göra för att minska de miljö och hälsomässiga riskerna med verksamheten.

Vem ska se till att det finns en riskbedömning?

Det är verksamhetsutövaren som alltid är ytterst ansvarig för att det finns en dokumenterad och fungerande riskbedömning. Att riskbedömningen upprättas och uppdateras kan rent praktiskt överlåtas till någon annan med kunskap inom området. Vem som är ansvarig för riskbedömningen ska stå i ansvarsfördelningen.

Vad ska man tänka på när man går igenom sin riskbedömning?

En riskbedömning bör utföras minst en gång per år eller oftare om så behövs. Oavsett om ansvaret för kontrollen ligger på fastighetsägaren eller någon annan ska verksamhetsutövaren ha kunskap om riskerna.

Vad är en driftstörning/avvikelse?

En driftstörning/avvikelse är det som i riskbedömningen kallas för särskilda händelser (överträdande av villkor eller försiktighetsmått, störning i processen, brand, elavbrott, kemikalieutsläpp etc.).

Varför ska driftstörningen/avvikelsen anmälas till tillsynsmyndigheten?

  • Enligt egenkontrollförordningen ska anmälningspliktiga och tillståndspliktiga verksamheter anmäla driftstörningar/avvikelser till tillsynsmyndigheten.
  • Driftstörningar/avvikelser ska också anmälas till tillsynsmyndigheten för att den ska ha möjlighet att snabbt ingripa om det behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Det är även viktigt för att tillsynsmyndigheten ska kunna svara på frågor från allmänheten.

Vem ska se till att driftstörningen/avvikelsen anmäls till tillsynsmyndigheten?

Det är verksamhetsutövaren som alltid är ytterst ansvarig för att driftstörningar/avvikelser anmäls till tillsynsmyndigheten. Att anmälan görs kan rent praktiskt överlåtas till någon annan inom företaget. Det ska vara fastställt i ansvarsfördelningen vem som ska anmäla en driftstörning/avvikelse.

Vad bör man tänka på när man gör en anmälan om driftstörning/avvikelse?

En driftstörning/avvikelse ska omgående anmälas till tillsynsmyndigheten. Om en driftsstörning inträffar bör alltid riskbedömningen ses över för att undersöka vilka eventuella förändringar som behöver genomföras.


Senast uppdaterad: 2017-11-15 Ansvarig: Agneta Martinsson