mullsjö logotyp

Egenkontroll

Som verksamhetsutövare har man en skyldighet att se till så att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till människors hälsa och miljön.

Det generella kravet på egenkontroll enligt miljöbalken gäller alla verksamheter som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Ett mer preciserat krav på egenkontroll finns för tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. Kraven finns i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll, SFS 1998:901 (egenkontrollförordningen). Se länk.

Egenkontrollen är ett verktyg för att kontrollera och följa upp sin verksamhet och dess påverkan på människors hälsa och miljön. Syftet med egenkontrollen är att förebygga och åtgärda negativ påverkan på människors hälsa och miljön.

Miljöbalken säger att företagen själva ska kontrollera sin verksamhet så att minsta möjliga miljöpåverkan sker från verksamheten. Egenkontroll är ett sätt att tänka och ska ingå som en del i det dagliga arbetet.

Genom egenkontrollen kan man motverka och förebygga olägenhet för människors hälsa eller påverkan på miljön. En väl fungerande egenkontroll ger goda förutsättningar för att fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner eller andra brister, upptäcks innan de orsakar olägenheter. Dokumentationen av egenkontrollen underlättar arbetet och uppföljningen.


Senast uppdaterad: 2016-05-11 Ansvarig: Agneta Martinsson