mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och markNyhetsbild

Generellt eldningsförbud råder. Extremt stor brandrisk i länet. 

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Hygienlokaler

Du som erbjuder hygienisk behandling, till exempel piercing, tatuering, akupunktur eller fotvård, som innebär risk för blodsmitta genom användning av skärande eller stickande verktyg, är anmälningspliktiga till miljönämnden. 

Hygien och lokaler

Det är viktigt att lokalen som du valt för verksamheten är ändamålsenligt inredd och uppfyller kraven på god hygienisk status när det gäller utformning och val av material samt utrustning. Enligt miljöbalken är det du som ansvarar för verksamheten som ska ha kunskap om vad som gäller och hur verksamheten påverkar miljö och hälsa. Skador och olägenheter ska förebyggas. Alla som bedriver en verksamhet ska också hushålla med råvaror och energi och välja kemiska produkter som är mindre skadliga för miljön. Du ska också kunna visa att hänsynsreglerna följs, bland annat genom att ha en fungerande egenkontroll. 

Mobil verksamhet

Du som har tänkt att bedriva en mobil verksamhet som t ex hem- och mässbesök, måste anmäla det till den kommun där du har utrymmen för rengöring, lagring mm. Du bör också meddela de kommuner du har tänkt att verka i.

Egenkontroll

Du som driver verksamheten ska ha kunskap om vilka lagar och bestämmelser som berör verksamheten. Du ska ha en egenkontroll som innefattar rutiner för:

  • ansvarsfördelning, 
  • upprätthållande av god hygien i samband med behandlingar, handhygien, smittrening med mera, 
  • fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma risker för smitta eller annan olägenhet för människors hälsa,
  • underhåll av lokaler och inredning,
  • kontroll av utrustning t ex autoklav, 
  • städning, rengöring och skötsel av lokaler och utrustning samt för kontroll av dessa åtgärder,
  • hantering och val av kemiska ämnen som kan innebära risker från miljö- och hälsosynpunkt, och
  • kommunikation med kunderna.

Miljöförvaltningen inspekterar med jämna mellanrum att hygienlokalerna uppfyller socialstyrelsens råd om hygien och renhållning. 

Har du synpunkter på en verksamhet?

Om du tycker att en hygienlokal inte håller rent och snyggt eller är orolig för att ha fått någon smitta när du besökt en hygienlokal kan du kontakta miljöförvaltningen.


Senast uppdaterad: 2018-04-16 Ansvarig: Agneta Martinsson