mullsjö logotyp

Folköl och tobak

Försäljning av folköl

Den som driver detaljhandel eller servering av folköl är skyldig att anmäla verksamheten till kommunen. Anmälan ska ske innan försäljningen sätter igång, annars kan vite utdömas.

Ägaren ska upprätta ett egenkontrollprogram som ska innehålla information till anställda om egna regler och rutiner vid försäljning av folköl och om alkohollagens bestämmelser. Dessa rutiner ska dokumenteras skriftligt.

En tillsynsavgift tas ut av den som bedriver servering av eller detaljhandel med folköl på 500 kronor/år. 

Försäljning av tobak

Förutsättningar för försäljning:

  • För att få sälja folköl, e-cigaretter och tobak krävs att det finns ett registrerat företag, förening eller stiftelse.

  • Företaget, föreningen eller stiftelsen ska ha ett egentillsyns- eller egenkontrollsprogram för sin verksamhet.

  • Det ska finnas en dekal i butiken som anger åldersgräns för inköp av aktuella varor.

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny lag om tobak och liknande produkter

Den som tidigare anmält försäljning av tobak till kommunen och vill fortsätta försäljningen, måste ansöka om detta på nytt. Ansökan lämnas till kommunen och prövas i enlighet med tobakslagens regler.

Ansökan

Det går att ansöka från och med 1 juli. Ansökan ska ha inkommit till kommunen senast den 1 november 2019 för att försäljning ska få fortsätta under utredningens gång. Har ingen ansökan inkommit till kommunen senast den 1 november 2019 eller om ansökan avslås är försäljning av tobaksvaror inte tillåten.

  • Ansökan ska vara skriftlig och till den ska ett egenkontrollprogram (EKP) bifogas.

  • Ansökan gäller för ett (1) försäljningsställe.

  • Kommunen tar ut en prövningsavgift i samband med ansökan.

  • Elektroniska cigaretter med påfyllningsbehållare kommer som tidigare enbart kräva en anmälan.

Prövning

När en juridisk person ansöker om försäljningstillstånd kommer lämplighetsprövning ske av såväl den juridiska personen som den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i rörelsen. Med lämplighet menas att sökanden ska visa att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer drivas i enlighet med lagens krav.

Kommunen kan vid handläggning av ärendet komma att remittera eller begära in yttrande av till exempel Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Mer information: Tobakslagen, Regeringens webbplats

 

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2019-07-03 Ansvarig: Chef för individ- och familjeomsorg