mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och markNyhetsbild

Generellt eldningsförbud råder. Extremt stor brandrisk i länet. 

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Kemikalier

Kemikalier finns överallt omkring oss. Vissa kan vara giftiga eller på annat sätt skadliga, både för människor och för miljön redan i små mängder. Det är därför viktigt att tänka på hur man hanterar och förvarar kemikalier.

För att inte bidra till skador på miljön och människors hälsa bör man använda så lite kemikalier som möjligt, eller om möjligt inga alls.

Lagstiftning

Alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder ett ämne, en blandning eller en vara berörs av reglerna i Reach – EUs ramlag för kemikalier. Enligt Reach kan du som företagare ha flera olika roller. Läs mer om vad REACH innebär i länken.

Regler kring användandet av kemikalier finns framför allt i miljöbalken (1998:808) och i Kemikalieinspektionens författningssamling. För försäljning av särskilt farliga kemikalier krävs särskilt tillstånd av länsstyrelsen.

En giftfri miljö – allas ansvar

Giftfri miljö är ett av de 16 nationella miljökvalitetsmål, som riksdagen beslutat om och ansvarig myndighet för uppdraget är Kemikalieinspektionen. För att uppnå målet en giftfri miljö, behöver alla berörda parter såsom företagare, verksamhetsutövare, myndigheter och konsumenter ta sin del av ansvaret. Tanken är att ”miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden” för att uppnå detta har man valt att inrikta sig på olika delmål vilka anger inriktning och tidsperspektiv för hur det konkreta miljömålet ska uppnås.


Senast uppdaterad: 2018-04-26 Ansvarig: Agneta Martinsson