mullsjö logotyp

Tillstånd och anmälan

För att förhindra att människor, djur, växter och egendom kommer till skada samt att yt- och grundvattenkvaliteten inte försämras krävs det tillstånd eller anmälan för att få sprida bekämpningsmedel inom utsatta områden.

Tillstånd krävs för yrkesmässigt användande av bekämpningsmedel inom följande områden:

 • På tomtmark för flerfamiljshus
 • På gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser
 • I parker och trädgård dit allmänheten har tillträde
 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar 
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten
 • På vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • På ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material
 • Inom skyddsområde för vattentäkt

Ansökan om tillstånd ska vara insänd till miljöförvaltningen minst sex veckor i förväg.

Anmälan krävs för yrkesmässigt användande av bekämpningsmedel inom följande områden:

 • Banvall.
 • Område större än 1000 m² där allmänheten får färdas fritt med undantag av åkermark.
 • På vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat.

Anmälan ska vara insänd till miljöförvaltningen minst sex veckor i förväg.

Anslag

Där allmänheten får färdas fritt måste tydlig och väl synlig information om spridningen av bekämpningsmedel sättas upp. Anslagen ska vara minst i A5-format och av väderbeständigt material. Anslagen ska sitta uppe minst en månad och tas bort inom åtta veckor, efter det att spridningen avslutats.

Anslagen ska innehålla information om:

 • Avsikten med spridningen, medlets namn och registreringsnummer.
 • Karta/skiss eller beskrivning över området.
 • Namn, adress och telefon till den som utför spridningen.
 • Spridningsmetod och beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen.
 • Var ytterligare information om spridningen kan erhållas.

Personuppgifter

När du har skickat in blankett med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2018-08-14 Ansvarig: Agneta Martinsson