mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och markNyhetsbild

Generellt eldningsförbud råder. Extremt stor brandrisk i länet. 

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel delas in i klasserna 1, 2 och 3 och är alla mer eller mindre ohälsosamma.

Bekämpningsmedel som används fel kan påverka vår miljö- och hälsa i negativ riktning. Därför finns det lagar och regler kring hantering, förvaring, utrustning och dokumentation av bekämpningsmedel för att skydda människor, växt- och djurliv från onödig exponering.

Bekämpningsmedel måste vara godkända

Alla bekämpningsmedel som säljs och används måste vara godkända av kemikalieinspektionen (KEMI). KEMI utvärderar om medlet behövs och vilka risker det kan ha för människors hälsa och miljön vi lever i. Medel bedömda som acceptabla, blir godkända för en period på maximalt tio år.

Vem får använda bekämpningsmedel?

Bekämpningsmedel delas in i tre behörighetsklasser, alla med olika krav på hantering, utbildning, ålder med mera. Observera att endast bekämpningsmedel godkända av kemikalieinspektionen får användas. Uppgifter om godkända och tidigare godkända bekämpningsmedel finns i KemI:s bekämpningsmedelsregister.

Klasserna är:

  • Klass 3: får användas av alla.
  • Klass 2: minst 18 år och genomgått sprutförarkurs minst vart femte år (arrangeras av länsstyrelsen)
  • Klass 1: förutom klass 2-kraven krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Om ett större spill inträffar

Skulle olyckan vara framme och en större mängd bekämpningsmedel har läckt ut eller befaras läcka ut, ska den som är ansvarig för spridningen genast underrätta räddningstjänsten. Ibland behöver även områdets ägare och miljönämnden informeras om händelsen.


Senast uppdaterad: 2018-02-20 Ansvarig: Agneta Martinsson