Mullsjö Bostäder logotyp

Uthyrningskriterier

 

För dig som söker bostad hos oss gäller följande:

  • Du ska ha fyllt 18 år

  • Du ska kunna betala hyran med din inkomst. Med inkomst menar vi lön från anställning eller eget företagande, pension, studiemedel, föräldrapenning, A-kassa etc.    

  • Du ska kunna uppvisa goda referenser från tidigare hyresvärdar.

  • Du ska inte ha några betalningsanmärkningar eller kronofogdeskulder.

  • Vi tar kreditupplysning på alla som söker lägenhet.

 

Förtur

För dig som söker förtur hos gäller följande:   

                                                                                                                                                                       

Du ska vara skriven i Mullsjö kommun. Undantag görs endast i fall då kommunens socialtjänst tar över ett ärende efter förfrågan från socialtjänsten i annan kommun.

* Detta gäller också om du får en fast anställning eller en anställning på minst 2 år, hos ett företag i Mullsjö Kommun och bosätter dig i Mullsjö.

* Förtur kan beviljas dig som av sociala eller medicinska skäl har ett särskilt bostadsbehov.

* Behovet ska vara varaktigt.

* Nuvarande bostad ska vara uppenbart olämplig eller omöjlig att bo i.

* Enbart nuvarande bostadsläge, bostadslöshet eller trångboddhet är inte förtursanledning.

* Bostadsbehovet ska kunna styrkas med intyg från ex. läkare, kurator, socialsekreterare eller någon som i sin yrkesverksamhet har en stödjande/behandlande kontakt med dig.

* Du som beviljas förtur och därefter tackar nej till två lägenhetserbjudanden förlorar sin förtur men står kvar i ordinarie kö. Svarar du inte på de erbjudanden du får, räknas det som nej.

 

Om du har hyresskulder eller betalningsanmärkningar godkänns du som regel inte som hyresgäst av hyresvärden.

Du får inte ha blivit vräkt från en lägenhet eller brustit i god hyressed under de senaste 18 månaderna.

Beviljad förtur berättigar inte till något speciellt område eller särskild typ av lägenhet om det inte finns särskilda skäl till detta.

Inom kommunen finns det ett begränsat antal lägenheter som hänvisas de sökande. Fördelning sker efter behov.

 

Beslut om förtur

Hur går handläggningen till?  

Alla ansökningar om förtur som inkommit till Mullsjö Bostäder AB handläggs och en första bedömning görs. Alla giltiga ansökningar diarieförs och du får ett brev som bekräftar att din ansökan kommit in. Ibland behöver du komplettera ansökan och då fördröjs handläggningstiden, så se till att få med alla handlingar från början. När beslut har tagits skickas ett skriftligt brev till dig om att du inte är berättigad förtur, alternativt blivit beviljad förtur i vår bostadskö.

 

Handläggningens omfattning

Handläggningen omfattar bedömning av följande faktorer:

Orsak till ansökan:            Medicinska och/eller sociala skäl.

Boende:                              Nuvarande bostadsform – lämplig/olämplig.

Familj:                                 Familjesituation. Barns behov beaktas särskilt.

Övrigt:                                 Intyg från läkare, psykolog, kurator eller socialsekreterare som styrker behovet av förtur till bostad.                                                                              

 

Beslutet om förtur grundar sig på en bedömning av de förhållanden som gällde vid ansökningstillfället. Om dessa förhållanden ändras, kan en ny ansökan göras. Då krävs nya intyg som styrker förändringen.

Har sökanden under handläggningstiden blivit erbjuden annat boende eller om behovet av förtur ej längre är aktuellt, bör den sökande skriftligen meddela Mullsjö Bostäder detta.

 

Överklagan

Du har rätt att överklaga beslutet genom laglighetsprövning enligt kommunallagen (KL). Det innebär att du har rätt att få prövat om handläggningen gått rätt till. Men innehållet i beslutet kan inte ändras.

 

Sekretess

Sekretess gäller i ärende om kommunal bostadsförmedling för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider betydande men om uppgiften röjs. Sekretesslagen 7 kap § 25 (1993:1298).

 

Hur söker du förtur? 

Ansökningsblankett kan erhållas hos Mullsjö Bostäder AB, Kyrkvägen 8, 565 31 Mullsjö,

telefon 0392-142 30 eller hos Mullsjö kommuns InfoCenter, Järnvägsgatan 27-29, 565 31 Mullsjö, telefon 0392-140 00. 

Ansökan om förtur, tillsammans med intyg du vill åberopa, från t ex läkare, psykolog, kurator eller socialsekreterare, som styrker behovet av förtur till bostad, skickas därefter till Mullsjö Bostäder AB.