Mullsjö Bostäder logotyp

Uppsägning av lägenhet

Du måste alltid säga upp ditt hyresavtal skriftligt till oss.

Du har 3 månaders uppsägningstid räknat från närmaste månadsskifte efter uppsägningen. Exempel: lägenheten sägs upp under januari månad, ditt avtal upphör då att gälla 30 april. Har du bilplats eller garage blir den automatiskt uppsagd samtidigt som lägenheten.

Avanmälan el och ev. andra avtal

Glöm ej att avanmäla er hos elbolaget minst 10 dagar före avflyttning. Har du endast Vattenfall AB, görs detta enklast på www.vattenfall.se eller på tel.020 - 82 00 00. Har du annan el-leveratör? Glöm inte anmäla utflytt.

Avbeställ också eventuella avtal som avser TV, telefoni eller bredband till lägenheten, i god tid före avflyttning.

Adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring (https://www.adressandring.se/) mot en avgift.

Visning av lägenheten

När du har sagt upp ditt hyresavtal börjar vi leta efter en ny hyresgäst till din lägenhet. För att ge den nya hyresgästen möjlighet att komma och titta på sin nya bostad behöver vi din hjälp med visning. Du är enligt hyreslagen skyldig att visa din lägenhet för de sökande som vi erbjudit lägenheten. Önskar du att personal från Mullsjö Bostäder finns med vid visningtillfället, vänligen kontakta oss.

Avflyttningsbesiktning

När du har sagt upp ditt hyresavtal är du ansvarig för att en besiktning görs av din lägenhet. Boka i god tid (10 dagar före utflytt) en besiktning, där vi vill att du är med vid tillfället. Lägenhet, balkong/uteplats och tillhörande förråd, skall vara tömda och väl städade. Samtliga till lägenheten hörande nycklar samt eventuella garagenycklar, återlämnas till kontoret på Kyrkvägen 8 efter godkänd besiktning.

Avflyttande hyresgäst skall senast kl.12.00 på avflyttningsdagen hålla lägenheten tillgänglig för den nya hyresgästen.

Infaller inflyttnings- eller  utflyttningsdag på en lördag, söndag eller allmän helgdag, skall avflyttning, enligt "Hyreslagen - kap.12. jordabalken, ske nästkommande vardag.


"T ä n k   p å   a t t   l ä m n a   l ä g e n h e t e n   i   d e t   s k i c k   s o m 

 d u   s j ä l v   s k u l l e   v i l j a   s e   d e n   i   v i d   i n f l y t t "