mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 26 april

Kommunfullmäktige, tisdagen den 26 april 2016


1. Upprop (Mp3 1 MB, 03:00 min)

2. Val av justerare (Mp3 70 kB, 00:10 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 110 kB, 00:15 min)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 365 kB, 00:53 min)

5a. Årsredovisning 2015 för Mullsjö kommun (Mp3 3 MB, 09:14 min)

5b. Revisionsberättelse (Mp3 2 MB, 04:50 min)

5c. Ansvarsprövning (Mp3 2 MB, 06:40 min)

6a. Godkännande av årsredovisning 2015 Mullsjö kommun (Mp3 4,14 MB, 10:21 min)

6b. Godkännande av årsredovisning 2015 Mullsjö Bostäder AB (Mp3 650 kB, 01:36 min)

6c. Godkännande av årsredovisning 2015 Fastighetsbolaget Gyljeryd 1_24 (Mp3 171 kB, 00:25 min)

6d.Godkännande av årsredovisning 2015 Mullsjö Energi och Miljö AB (Mp3 190 kB, 00:27 min)

7. Överföring av investeringsbudget från 2015 till 2016 (Mp3 522 kB, 01:16 min) 

8. Resultatutjämningsreserv, RUR (Mp3 334 kB, 00:48 min)

9. Revisionsrapport ”Beredningsprocessen av ärenden till kommunfullmäktige Mullsjö kommun” - svar (Mp3 1,5 MB, 04:09 min)

10. Motion om utredning och införande av tvålärarsystem – svar (Mp3 11 MB 28:36)

11.  Ändring av detaljplan för Sjöryd 1_223 m.fl.(Västangårdsområdet), Mullsjö kommun – beslut om godkännande (Mp3 800 kB, 01:59 min)

12. Avgifter inom förskola och fritidshem (Mp3 1 MB, 02:17 min)

13. Ärende utgått

14. Förslag till avgifter för äldreomsorgen, Mullsjö kommun för år 2016 (Mp3 8 MB, 21:11 min)

15. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL (Mp3 357 kB, 00:52 min)

16. Motion om framtagande av en genomförandestrategi (Mp3 1 MB, 03:49 min)

17. Medborgarförslag – Stoppa avverkningen av skogen på ”Kärleksudden”  (Mp3 1 MB, 03:11 min)

18. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande utskott i nämnder (Mp3 2 MB, 05:54 min)

19. Interpellation till socialnämndens ordförande avseende boendet på Marston Hill (Mp3 8 MB, 21:53 min)

20. Förteckning över diarieförda motioner som inte slutbehandlats till och med 2016-04-26 (Mp3 500 kB, 01:12 min)

21. Förteckning över diarieförda medborgarförslag som inte slutbehandlats till och med 2016-04-26 (Mp3 265 kB, 00:38 min)

22. Valärende (Mp3 2 MB, 05:20 min)

23. Ärende utgått

24. Delgivningar (Mp3 648 kB, 01:34 min)

 

Ljudfilerna är i mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis

usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2016-05-02 Ansvarig: Annika Tompa Pálffy