mullsjö logotyp

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Mullsjö kommun har rätt att lämna in egna förslag till kommunen. Ett medborgarförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för, till exempel skola, vård och omsorg, kultur och fritid eller samhällsbyggnad. 

Vem kan lämna in ett medborgarförslag?

Du som är folkbokförd i Mullsjö kommun kan lämna in ett medborgarförslag. Det gäller även barn och unga under 18 år. Rätten gäller även ungdomar och personer med utländsk bakgrund som ännu inte fått kommunal rösträtt. Föreningar, sammanslutningar, råd och andra organisationer kan däremot inte lämna in medborgarförslag.   

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

I medborgarförslaget ger du ett konkret förslag på något som du vill förändra. Förslaget ska handla om sådant som kommunen ansvarar för till exempel skola, äldreomsorg, kultur- och fritidsverksamhet, gång- och cykelvägar med mera. Medborgarförslaget ska utgå från demokratiska grunder och gällande lagstiftning och får till sitt innehåll inte vara av kränkande karaktär. 

Medborgarförslaget får inte handla om myndighetsutövning mot enskild (till exempel beviljande av bygglov eller ekonomiskt bistånd) och inte heller ha ett odemokratiskt eller rasistiskt innehåll.

Jag har en idé men kanske inte riktigt ett medborgarförslag, hur gör jag då?

Har du synpunkter på kommunens service eller tjänster, exempelvis gator, vägar, grönytor, belysning eller klotter? Anmäl detta iså fall via vårt synpunktsformulär, se länk i länktipsrutan. 

Hur gör jag om jag vill lämna in ett medborgarförslag?

För att det ska kunna tas upp till behandling ska medborgarförslaget:

  • lämnas in skriftligt och undertecknat av en eller flera personer

  • innehålla namnförtydligande, adress, telefonnummer. Gärna e-postadress till den/dem som lämnat förslaget

  • innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till och får inte handla om mer än en sak per förslag

  • lämnas in till Infocenter, kommunhusets reception eller skickas via brev märkt ”Medborgarförslag”. Du kan även maila in ditt medborgarförslag, ifyllt av din namnunderskrift.

Innan du lämnar ett förslag kan du titta på redan inkomna medborgarförslag, se länk i länktipsrutan. 

Pil upp ikon

Du kan lämna in förslag på följande sätt:

  • Via e-blankett

Du kan använda e-blankett för utskrift, se blankettrutan.

  • via epost

Du kan maila undertecknat förslag till kommun@mullsjo.se

  • via brev

Mullsjö kommun

”Medborgarförslag”

Box 800

565 18 Mullsjö

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling

När du lämnar in ett medborgarförslag blir det en allmän handling och registreras i kommunens diarium, samt publiceras här på webbplatsen på sidan inkomna medborgarförslag. Samtliga kontaktuppgifter som du uppgett i formuläret finns med i protokoll och föredragningslistor. Anonyma medborgarförslag behandlas inte.

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2018-08-16 Ansvarig: Lena Arnoldsson