mullsjö logotyp

Överklaga beslut

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel så finns det två olika sätt att överklaga, beroende på vilket beslut som fattats, laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

När ett beslut är fattat i kommunen meddelas det på kommunens officiella anslagstavla genom ett anslag om att det finns ett protokoll. Alla kommuner har numera en digital anslagstavla på sin webbplats.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning innebär att du överklagar ett beslut som du anser inte har fattats på rätt sätt eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till. Beslutet ska överklagas hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutets protokoll har justerats och satts upp på kommunens officiella anslagstavla.

När du överklagar ett beslut måste du skriva vilket beslut det gäller och varför du anser att beslutet är felaktigt. Om Förvaltningsrätten bedömer att kommunens beslut fattats på lagligt sätt kan rätten avslå din överklagan. Om din överklagan godkänns kan inte Förvaltningsrätten ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp i kommunen igen.

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga, du som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt i kommunen.

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Jönköping, Box 2201, 550 02 Jönköping.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Det är bara den som är berörd av beslutet som har rätt att överklaga. Vid denna typ av beslut är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du ska göra för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Här ska du få veta hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande. Om det inte gör det ska du vända dig till kommunen. Överklagandet måste göras inom tre veckor från det datum du fick beslutet.

 

Vill du veta mer om hur du överklagar?

Behöver du fler upplysningar om hur man överklagar kan du vända dig till administrativa avdelningen på Mullsjö kommun. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan.


Senast uppdaterad: 2017-12-20 Ansvarig: Lena Arnoldsson