mullsjö logotyp

Offentlig handling

Sverige har en lång tradition av öppenhet inom statlig och kommunal förvaltning. Grunden i denna tradition brukar benämnas offentlighetsprincipen och syftar främst på allas rätt att ta del av allmänna handlingar.

Vad är allmänna handlingar?

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel.

En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till eller upprättas av kommunen och förvaras där. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. De allra flesta handlingar i en kommun är dock offentliga.

Vad innebär sekretess?

I dagligt tal säger vi "hemliga handlingar", när vi menar sekretessbelagda handlingar. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människors personliga integritet, till exempel i ärenden som rör socialtjänsten.

En särskild lag, Offentlighet- och sekretesslagen, bestämmer vilka uppgifter som är sekretessbelagda.

Så här gör du för att ta del av en allmän handling

Den som vill ta del av en allmän handling ska kontakta administrativa avdelningen. Du har rätt att ta del av den på den plats där den förvaras och du kan även få en kopia att ta med dig hem, mot en avgift. Den som begär att få se en allmän handling behöver inte uppge sitt namn eller av vilken anledning han eller hon vill ta del av handlingen. Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post men försöker att underlätta hanteringen så långt det går.
Handlingar ska lämnas ut skyndsamt, så fort det går beroende på omfattningen av begäran.

Handlingarna förvaras i kommunen och kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker.

Du kan överklaga

Den tjänsteman/chef som har hand om handlingen prövar om den får lämnas ut. Nekar denne till att lämna ut en handling ska du få ett skriftlig besked om detta. Står myndigheten fast vid beslutet kan beslutet överklagas till kammarrätten.  

Läs mer om hur du kan överklaga på sidan Överklaga beslut i menyn.


Senast uppdaterad: 2018-05-08 Ansvarig: Karin Talén