mullsjö logotyp

Ett ärendes gång

Ett ärende kan bland annat vara ett brev som skickas till kommunen från till exempel en privatperson, ett företag eller en annan myndighet.

Handlingen kan också vara en tjänsteskrivelse som någon av kommunens egna tjänstemän upprättat.

Nedan beskrivs den väg ett ärende vanligtvis vandrar, från dess att en handling kommer in, handläggs, besvaras, till dess att den slutligen arkiveras.  

  1. När handlingen kommer in till kommunen stämplars aktuellt datum och den och registreras i diariet. Den förs upp på en postlista som media får ta del av. Om det inte rör sig om sekretessbelagda uppgifter får vem som helst ta del av handlingen som när den inkommit till kommunen räknas som allmän. Om handlingen föranleder att kommunen reagerar på något sätt ges den ett diarienummer och ett ärende har skapats.

  2. Ärendet skickas sedan till den handläggare på vars ansvarsområde ärendet hamnar. Frågeställningen utreds och handläggaren sammanställer sedan en tjänsteskrivelse med ett förslag till beslut.

  3. Tjänsteskrivelsen bifogas sedan i kallelsen till det utskott som ansvarar för det område som frågeställningen gäller. Ärendet behandlas politiskt av det beredande utskottet som i sin tur lämnar ett förslag till beslut till kommunstyrelsen eller till berörd nämnd. 

  4. Vid efterföljande sammanträde fattar kommunstyrelsen eller nämnden ett slutgiltigt beslut, eller i vissa fall föreslår den i sin tur fullmäktige att fatta ett slutgiltigt beslut. Alla nämndsammanträden återges i skriftliga protokoll. Där finns de beslut som fattades under sammanträdet nedtecknade. För att protokollet ska vara korrekt granskas det och skrivs under av ordföranden och en eller två ledamöter, en så kallad justering. 

  5. När protokollet är justerat sätts det upp ett anslag om att så har skett på kommunens officiella anslagstavla. I Mullsjö hittar man anslagstavlan i entrén till kommunens Infocenter, Järnvägsgatan 27-29. Anslag om det justerade protokollet ska vara uppsatt i tre veckor. Under samma tid kan nämndens beslut överklagas. Efter justeringen skickas även en kopia på beslutet till de som är berörda. Därmed får den som skrev brevet till kommunen svar på sin frågeställning. 

  6. Efter att beslutet har skickats till de som är berörda och när tiden för överklagan har löpt ut utan att någon överklagat beslutet så avslutas ärendet och arkiveras.
2016-09-28 Innehåll: Karin Talén   Publiceringsansvarig: Karin Talén