mullsjö logotyp

Handlingar - Offentlighet och sekretess

Sverige har en lång tradition av öppenhet inom statlig och kommunal förvaltning. Grunden i denna tradition brukar benämnas offentlighetsprincipen och syftar främst på allas rätt att ta del av allmänna handlingar.

De flesta handlingar som kommer in till kommunen eller som skapas där är allmänna handlingar och öppna för vem som helst att få ta del av.

Rätten att ta del av kommunens handlingar får dock i vissa fall begränsas och en del handlingar lämnas därmed inte ut. För att lämnas ut måste handlingen först och främst anses allmän enligt Tryckfrihetsförordningen. Rör det sig till exempel om ett internt arbetsmaterial i ett pågående ärende är handlingen ofta inte att anses allmän. Men även om handlingen anses allmän kan dess innehåll motivera att den eller delar av den hålls hemliga. I Tryckfrihetsförordningen eller i andra lagar, då främst Offentlighet- och sekretesslagen, finns angivet de skäl som kan befoga en sekretessbeläggning.

Så här gör du för att ta del av en allmän handling

Den som vill ta del av en allmän handling ska kontakta administrativa avdelningen. Den som vill ta del av handlingen har rätt att göra det på den plats där den förvaras och även att mot en avgift få en kopia på handlingen. Den som begär att få ta del av en allmän handling behöver inte uppge sitt namn eller av vilken anledning han eller hon vill ta del av handlingen.

I första hand prövar den tjänsteman som har hand om handlingen om den får lämnas ut. Nekar denne till att lämna ut en handling kan man be att få saken prövad av den aktuella myndigheten. Står myndigheten fast vid beslutet kan saken överklagas i domstol. Kommunens personal kan förklara hur ett sådant förfarande går till. 

2016-09-28 Innehåll: Karin Talén   Publiceringsansvarig: Karin Talén