mullsjö logotyp

Kommunfullmäktiges årliga planeringsagenda

Januari-juni 2016

Januari    Februari Mars April Maj  Juni
Rapportering av ej verkställda beslut LSS o SoL  Info från socialnämnd  Info från barn och utbildningsnämnd  Årsredovisning 

Årsredovisning Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

Budgetram 
Möte med gruppledarna och kommunfullmäktiges presidium  Möte med samtliga ordförande och vice ordförande  Möte med närradion  Årsredovisning MEMAB  Årsredovisning Mediacenter  Info från miljönämnd 
      Årsredovisning MBAB  Möte med revisorerna   
      Ansvarsprövning     
      Överföring av investeringsbudget     
      Redovisning av motioner som inte slutbehandlats     
      Redovisning av medborgarförslag som inte slutbehandlats     
      Rapportering av ej verkställda beslut LSS o SoL     
     

Resultatutjämningsreserv, RUR 

   

 

 

 Augusti-december 2016

Juli Augusti September Oktober November December
- Rapportering av ej verkställda beslut LSS o SoL Möte med samtliga ordförande och vice ordförande Delårsbokslut  Rapportering av ej verkställda beslut LSS o SoL  Verksamhetsplan för kommunal energirådgivning 
- Årsredovisning från Stiftelsen Ryfors Gammelskog  Möte med revisorerna  Revisorernas granskningsrapport avseende delårsbokslut  Budget  Redovisning av partistöd avsett för sitt ändamål 
- Möte med gruppledarna och kommunfullmäktige 

 

Redovisning av motioner som inte slutbehandlats 

Skattesats 

Utbetalning av partistöd efter redovisning

-     Redovisning av medborgarförslag som inte slutbehandlats  Investeringsram   
-     Möte med revisorerna  Budgetmål   
-      

Låneram 

 
-       Checkkredit   
-       Sammanträdesdagar 

 

Sammanställt 2015-12-16

2016-05-17 Innehåll: Margareta Levin   Publiceringsansvarig: Margareta Levin