mullsjö logotyp

Kommunala bolag - styrande dokument

Taxa och avgifter

Mullsjö Energi och Miljö AB, priser och avgifter för fjärrvärme, vatten,  renhållning och slamsugning

Regler och reglementen

Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB 
Godkänd av kommunfullmäktige 2019-03-26, § 41. 

Bolagsordning för Mullsjö Energi och Miljö AB
Antagen av kommunfullmäktige 2019-03-26, KF § 40. 

Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB
Godkända av kommunfullmäktige 2019-03-26 § 43.

Ägardirektiv Mullsjö Energi och Miljö AB
Godkända av kommunfullmäktige 2019-03-26, § 42. 

Policyer

Företagspolicy för bolag ägda av Mullsjö kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2019-03-26 § 44.


Senast uppdaterad: 2019-07-02 Ansvarig: Lennie Johansson