mullsjö logotyp

Trygghet och säkerhet - styrande dokument

Regler, planer och styrdande dokument för området trygghet och säkerhet

Räddningstjänst är ett område som berör alla grupper i vårt samhälle och är viktigt att ta hänsyn till vid planering och utveckling. 

Avgifter och taxor

Taxa för brandskyddskontroll
För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.

Taxa för sotning
För utförande av rengöring (sotning) enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.

Handlingsplaner och riktlinjer

Brandförebyggande verksamhet
Delprogram till handlingsprogramtrygghet och säkerhet 2015-2018. Antaget av kommunfullmäktige den 2016-02-23 § 10.

Brottsförebyggande
Delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet samt handlingsplan Polis-kommun 2015-2018. Antagen av kommunstyrelsen 2016-04-13 § 67.

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2015-2018Brottsförebyggande, skydd mot olyckor och krisberedskap. Antaget av kommunfullmäktige den 23 februari 2016 § 10.

Krisberedskap
Delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2015-2018. Antaget av kommunstyrelsen 2016-10-12, § 162.

Operativa insatser
Delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2015-2018. Antaget av kommunfullmäktige den 23 februari 2016 § 10.

Ordningsregler, föreskrifter

Policyer
Brandskydd
Policy och riktlinjer för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-21 § 60.

Reglementen

Rutiner


Senast uppdaterad: 2017-01-18 Ansvarig: Lennie Johansson