mullsjö logotyp

Medarbetare - styrande dokument

Regler, planer och styrdande dokument för medarbetare i Mullsjö kommun

 

Handlingsplaner och riktlinjer

Handlingsplan för heltid som norm
Fastställd av personalchefen 2018-01-10 Dnr 2017/1238

Jämställdhetsplan 2016
Fastställd i KF den 25 juni 2016 Dnr 2016/1136.

Personalpolitiskt program
Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, § 79.

Riktlinjer angående mutor och bestickning
Fastställd av kommunstyrelsen 2012-01-11. Reviderad av kommunstyrelsen 2015-12-02, § 281.

Riktlinjer angående rökning
Antaget av Kommunfullmäktige KF § 12, 2009-02-24. Översyn av personalutskottet 2015-08-27, § 58, men ingen förändring.

Riktlinjer för användning av elektronisk utrustning
Antagen av Kommunstyrelsens allmänna utskott, 29 april 2015, § 107.

Riktlinjer för bisysslor
Antagen av kommunfullmäktige 2004-09-28. Reviderad av kommunstyrelsen 2015-08-12, § 189.

Riktlinjer för en trafiksäker arbetsmiljö inom Mullsjö kommun
Antagen av kommunstyrelsen 2005-10-12, § 212. Reviderad 2012-02-08, § 32.

Riktlinje för gratifikationer för anställda och förtoendevalda inom Mullsjö kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2017-12-18.

Riktlinjer för hantering av alkohol- och drogmissbruk
Antagen av kommunstyrelsen 2005-02-09, § 51. Reviderat av kommunstyrelsen 2015-08-12, § 190

Riktlinje för hantering av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier inom Mullsjö kommun
Antagen av kommunstyrelsen 2018-09-12, § 166.

Riktlinjer för inköp och upphandling
Antagen av kommunstyrelsen 2018-06-05.

Riktlinjer för pensionslösningar i Mullsjö kommun 
Antaget av kommunfullmäktige § 97 2011-09-27. Reviderad av personalutskottet 2016-06-13, § 44.

Riktlinjer för resor i tjänsten
Antagen av kommunfullmäktige § 13 2010-02-23. Reviderad av kommunstyrelsen 2016-09-14 § 146.

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete
Reviderat av kommunstyrelsen 2018-09-12.

Riktlinjer för åtgärder vid våld eller hot om våld
Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-16, § 175. Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, § 187.

Riktlinjer inför löneöversyn
Antaget i personalutskottet § 32/2004, reviderat KS PU § 75/2006. Reviderat i kommunstyrelsen § 187/2009.

Riktlinjer vid nyrekrytering
Beslutad av kommunfullmäktige 2018-05-09.

Ordningsregler, föreskrifter

Pil upp

 

Policyer

Intraprenader
Policy och riktlinjer. Antagna av kommunfullmäktige 2009-05-26, § 43

Lönepolicy
Antaget av kommunfullmäktige § 52, 2004-05-25. Översyn i kommunstyrelsens personalutskott 2011-02-21, § 10.

Policy angående alkohol och droger
Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-22 § 12

Policy angående mutor och bestickning
Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, § 129. Reviderad av kommunfullmäktige 2012-01-24, § 6

Policy angående rökning
Antagen av kommunfullmäktige § 12, 2009-02-24.

Policy angående policy angående kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier
Antagen av kommunfullmäktige 2018-09-25 § 104.

Policy för resor
Antagen av kommunfullmäktige § 13 2010-02-23.

Policy för informationssäkerhet
Informationssäkerhetspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-27, diarenummer KS 2017/1275. 

Policy för inköp och upphandling
Beslutad av kommunfullmäktige 2018-05-09.

Policy mot våld eller hot om våld
Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-16, § 175. Reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-10, § 31.


Regler och reglementen

Befogenhetsfördelning i personalärenden
Antagen av kommunstyrelsen 2002-12-04 § 256. Reviderad 8 april 2015, § 104

Rutiner

Rutin vid nyrekrytering
Beslutad av personalchef 2018-05-09.

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Mullsjö kommun
Beslutad av personalchef 2018-09-12.


Senast uppdaterad: 2019-01-30 Ansvarig: Lisa Miklos