mullsjö logotyp

Kommun och politik - styrande dokument

Regler, planer och styrande dokument för området kommun och politik.

Avgifter och taxor

Avgifter för kopiering och allmänna handlingar
Kommunen hjälper till att ta fram allmänna handlingar mot fasta avgifter.

Handlingsplaner och riktlinjer

Informationshanteringsplan för Mullsjö kommun
Antagen i kommunfullmäktige 2018-12-18. 

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen år 2010
Godkänd av kommunfullmäktige 2009-09-22, § 70.

IT-strategi Mullsjö Kommun 
Antaget av kommunfullmäktige 29 oktober 2013 § 4. 

Kommunikationsstrategi 2016-2018
Strategi beslutad av kommunfullmäktige 2016-01-20. Reviderad 2016-05-31.

Mullsjö - Närhetens kommun 
Framtidsdokument antaget av kommunfullmäktige 2008-02-26 § 13.

Riktlinjer för dokumenthantering
Fastställd av kommunfullmäktige 23 februari 2010, § 71.

Riktlinje för gratifikationer till anställda och förtroendevalda
Fastställd av kommunfullmäktige 2017-09-27, § 98.

Riktlinjer för mål och resultat - styrmodell
Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-29.

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering
Antagen i kommunstyrelsens allmänna utskott den 12 december 2013, § 254.

Sociala medier
Riktlinjer för närvaro i sociala medier. Fastställda i kommunstyrelsen den 15 augusti 2012, § 148


Ordningsregler, föreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mullsjö kommun. Antagna av kommunfullmäktige den 23 januari 2018, § 6.


Policyer

Alternativa driftsformer
Policy, riktlinjer och förklaringar. Antagna av kommunfullmäktige 2009-09-22, § 71.

Policyn gäller för Mullsjö kommun samt de kommunala bolagen. Fastställd av kommunfullmäktige den 24 maj 2011, § 60.

Policy för informationssäkerhet
Informationssäkerhetspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-27, diarienummer KS 2017/1275. 


Markförsäljningspolicy
Antaget 16 december 2014, § 112 av kommunfullmäktige.
Pil upp

 

Regler och reglementen

Arkivreglementen
Fastställt av Kommunfullmäktige 2011-04-26, § 32. 

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda
Antaget av kommunfullmäktige 25 maj 2010, § 66, reviderat 25 februari 2014, § 17 för att gälla från och med 1 januari 2015.

Gemensamt reglemente Mullsjö kommuns styrelser och nämnder
Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-23 § 114, reviderat av kommunfullmäktige 2015-04-21.

Kommunstyrelsens delegationsordning
Antagen av kommunstyrelsen den 11 maj 2011, § 111. Reviderat av kommunstyrelsen 2016-10-25 § 95.

Regler för användning av Mullsjö kommuns officiella märke
Fastställd i kommunstyrelsen den 18 augusti 2013, KS § 150.

Reglemente för kommunfullmäktige i Mullsjö kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-24 § 36, reviderad 2015-06-23 § 103.

Reglemente för kommunstyrelsen
Antaget av kommunfullmäktige 23 november 2010, § 115, reviderat av kommunfullmäktige 21 april 2015.

Reglemente för kommunala pensionärsrådet i Mullsjö kommun
Antaget av kommunfullmäktige 2001-11-27 § 83, reviderat 2015-04-21 § 45.

Reglemente för revisorerna i Mullsjö kommun
Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-28, § 114

Rutiner

Rutiner för webbpublicering av kallelser och protokoll
Beslutad av kommunledningskontoret 2015-12-08.


Senast uppdaterad: 2019-04-08 Ansvarig: Lena Arnoldsson