mullsjö logotyp

Bygga, bo och miljö - styrande dokument

Regler, planer och styrande dokument inom Bygga, bo och miljö.

 

Avgifter och taxor

Tomtpriser
Se prisförteckning för tomter inom Mullsjö kommun.

Tömning av enskilda avlopp
Rutiner och avgifter för avloppsledningar som ligger utanför det kommunala avloppsnätet. För handläggning av ansökan tar miljönämnden ut en timavgift .

Taxor och avgifter inom miljö
Miljöförvaltningen taxor kring miljöbalken och livsmedelslagen. Du hittar även information om miljösanktionsavgifter här. 

Handlingsplaner och riktlinjer

Bostadsförsörjningsprogram
Antaget 2013-09-24, § 99 av kommunfullmäktige.

Ordningsregler, föreskrifter

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
Gäller för Mullsjö och Habo kommuner, antagna av kommunfullmäktige i Mullsjö kommun 26 maj 2015, § 75 och kommunfullmäktige i Habo kommun 11 juni 2015, § 56.  

Renhållningsordning för Mullsjö kommun
Föreskrifter för avfallshantering. Antagen av kommunfullmäktige 25 november 2014, § 94. Gäller från 1 januari 2015.

Policyer

Regler och reglementen

Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB. 
Godkänd av kommunfullmäktige 2006-08-29, § 71. Reviderad av kommunfullmäktige 2015-09-22, 135.

Flaggreglemente
Regler för kommunal flaggning i Mullsjö. Antaget av kommunfullmäktige den 27 september 2016, § 82.

Reglemente för Byggnadsnämnden
Fastställd av kommunfullmäktige 2019-03-26, § 45. 

Reglemente för Miljönämnden i Mullsjö och Habo kommuner
Beslutat av kommunfullmäktige i Mullsjö den 26 maj 2015 § 69. 

Reglemente för tekniska nämnden
Beslutad av kommunfullmäktige 2018-12-18.

Regler för tomtkö
Beslutat av kommunfullmäktige den 18 december 2017 § 152. Reglerna gäller från och med den 15 januari 2018.

RutinerSenast uppdaterad: 2019-01-28 Ansvarig: Andreas Leo