mullsjö logotyp

Rutin för köp av korttidsplats vid vård i livets slutskede

Rutin för köp av korttidsplats vid vård i livets slutskede. Antagen i socialnämnden den 17 februari 2016 § 23.

Bakgrund

Vård i livets slut är centralt i palliativ vård och innebär lindrande vård för de svårast sjuka och döende. Palliativ vård har en tidig fas som ofta är lång och en kort sen fas. Tidig palliativ fas ses vid till exempel spridd långsamväxande cancer i bröst eller prostata, svår hjärtsvikt, obotlig neurologisk sjukdom, eller demens under ibland flera år.

Sen fas av vård i livets slutskede varar dagar till enstaka månader. Målet i sen fas är bästa möjliga livskvalitet den korta tid som finns kvar. Sen fas är ibland svårare att känna igen vid demens, hjärt- och lungsjukdomar och neurologiska sjukdomar än vid cancer eftersom den nedåtgående sjukdomsutvecklingen oftare sker i etapper med perioder av återhämtning som inte alltid finns vid cancersjukdomars sista fas.

Beslut vid bedömning

Korttidsplats beviljas endast om utredning visar att behovet inte kan tillgodoses med omfattande insatser i hemmet. Möjlighet till hemgång efter sjukhusvistelse ska alltid först prövas. Kommunens mål är att tillgodose varje individs behov inom den egna verksamheten samt utifrån individuella lösningar.

Vid individuell bedömning om behovet av korttidsplats kan den enskilde framföra aspekter som gör att kommunens resurser inte är tillräckliga och det blir aktuellt att köpa en korttidsplats. För att tillmötesgå den enskildes önskemål om köp av korttidsplats bör nedanstående kriterier vara uppfyllda:

  • Personer under 65 år och som tidigare har arbetat inom aktuell verksamhet.
  • Unga personer med minderåriga barn

När dessa situationer uppstår är det inte längre biståndshandläggaren som har delegation på att fatta beslut utan det görs av ordförande i Socialnämnden.

Du kan även läsa rutinen som PDF-fil, se dokumentrutan.


Senast uppdaterad: 2016-02-24 Ansvarig: Madelene Ericsson