mullsjö logotyp

Uppdragsbeskrivning för kultur- och fritidsutskottet.

Uppdragsbeskrivning för kultur- och fritidsutskottet. Bilaga till kommunstyrelsens reglemente antaget av kommunfullmäktige 23 oktober 2010, § 115.

 

Kultur- och Fritidsutskottet skall:

 1. med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kultur- och fritidsverksamheten i kommunen och ta de initiativ och framlägga de förslag utskottet finner påkallade.
 2. främja kulturlivet i kommunen genom att ta befattning med ärenden rörande studieverksamhet, teater, sång, musik, dans, konst, film, foto, musei- och utställningsverksamhet., häri ingår att vara ansvarigt utskott för bland annat den kommunala kulturskolan (före detta musikskolan) och biblioteksverksamheten.
 3. verka för dokumentation och bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader, anläggningar och miljöer,
 4. bevara och utveckla värdefulla traditioner och lokalhistorisk forskning,
 5. stödja och uppmuntra nya uttrycks- och verksamhetsformer i kulturlivet,
 6. besluta om utsmyckning av offentliga platser och byggnader enligt särskilda riktlinjer antagna av kommunfullmäktige,
 7. anskaffa och förvalta konstverk inom ramen för anslagna medel,
 8. genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom kommunstyrelsens verksamhetsområde stimulera det arbete dessa bedriver,
 9.  söka tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur-, fritids- och friskvårdsverksamhet, vari ingår driftansvar för bland annat simhallen.
 10. vid behov komplettera föreningslivets utbud med kommunala verksamheter rörande norm- och värderingsfrågor, drogförebyggande projekt, fritidsgårdar samt friskvårdsaktiviteter.
 11. besluta om upplåtelse av kommunala anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet,
 12. inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag och fastställda normer fördela bidrag och stipendier till föreningar, organisationer, studieförbund och enskilda.
 13. organisera, ansvara och/eller stödja tillkomsten av kultur- och fritidsevenemang,
 14. avge yttranden i ärenden som remitteras till utskottet,
 15. även utan föregående remiss följa aktuella plan- och byggnadsfrågor och till kommunstyrelsen framföra sina synpunkter.
 16. handlägga tillståndsärenden för lotterier.

Senast uppdaterad: 2015-07-10 Ansvarig: Administrativa enheten