mullsjö logotyp

Reglemente för kommunfullmäktige

Reglemente för kommunfullmäktige i Mullsjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-24 § 36, reviderad 2013-03-26 § 24, reviderad 2014-08-26 § 61, reviderad 2015-06-23 § 103.

 

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur reglementets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 • Antalet ledamöter
 • Presidium
 • Tid och plats för sammanträdena
 • Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
 • Ärenden och handlingar till fortsatt sammanträde
 • Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
 • Upprop och närvaro
 • Protokolljusterare
 • Turordning och handläggning av ärendena
 • yttranderätt vid sammanträdena
 • Talarordning och ordningen vid sammanträdena
 • Bägaranden
 • Deltaganden i beslut
 • Motioner
 • Medborgarförslag
 • Företagens initiativrätt
 • Interpellationer
 • Frågor
 • Allmänhetens frågestund
 • Beredning av ärendena
 • Närvarorätt för kommunfullmäktiges ordförande
 • Återredovisning från nämnderna
 • Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning
 • Valberedning
 • Beredning av revisorernas budget
 • Justering av protokollet
 • Reservation
 • Delgivning och publicering

Senast uppdaterad: 2015-12-03 Ansvarig: Administrativa enheten