mullsjö logotyp

Kommunstyrelsens delegationsordning

Antagen av kommunstyrelsen den 11 maj 2011, § 111. Revidering KS 2018-01-15 § 10.

Det åligger kommunstyrelsen att fortlöpande övervaka hur delegerad beslutanderätt utövas. 

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjernas innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Allmänna bestämmelser för delegeringsbeslut inom kommunstyrelsens ansvarsområde.
  • Allmän verksamhet
  • Räddningstjänstärenden
  • Lag om skydd mot olyckor (LSO)
  • Teknisk verksamhetsärenden
  • Personalärenden
  • Kultur & fritidsärenden

Senast uppdaterad: 2018-01-24 Ansvarig: Administrativa enheten