mullsjö logotyp

Arkivreglemente

Fastställt av Kommunfullmäktige 2011-04-26, § 32. Förutom de i arkivlagen och arkivförordningen intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Mullsjö kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur reglementets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Tillämpningsområde
  • Arkivansvar
  • Arkivmyndigheten
  • Redovisning av arkiv
  • Dokumenthanteringsplanen 
  • Rensning 
  • Bevarande och gallring
  • Överlämnande
  • Inlåning och utlåning
  • Samråd

Senast uppdaterad: 2016-09-20 Ansvarig: Administrativa enheten