mullsjö logotyp

Regler och reglementen

Mullsjö kommuns gällande regler och reglementen finns tillgängliga här.

Här hittar du länkar till de gällande reglementens sidor:

Barn och utbildning

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden
Allmänna anvisningar till barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2011-11-10, § 155. Reviderad av barn- och utbildningsnämden 2016-09-19, § 90.

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Reglementet antaget av kommunfullmäktige 2010-12-21, § 156. Reviderat av kommunfullmäktige 2015-08-25, § 121.

Skolskjutsreglemente för Mullsjö kommun
Antaget av barn- och utbildningsnämnden den 9 mars 2015, § 46.

Omsorg och hjälp

Regelverk för ansökningar om bidrag ur socialnämndens budget
Antaget av socialnämnden den 24 augusti 2016 § 119.

Regler för avgiftssystem för äldreomsorgen i Mullsjö kommun
Godkända av kommunstyrelsen den 26 april 2016, § 73.

Reglemente för folkhälsorådet
Reglemente för folkhälsorådet i Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige 6 februari 2007, § 5, reviderad i kommunfullmäktige 24 februari 2015, § 13.

Reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsättningar
Antagen av kommunstyrelsen 9 oktober 2002, § 197. Reviderad 23 februari 2016 § 14.

Reglemente för socialnämnden
Reglementet antaget av kommunfullmäktige 2010-11-23 § 116. Reviderat av kommunfullmäktige 2016-10-25 § 98.

Uppleva och göra

Uppdragsbeskrivning för Kultur- och fritidsutskottet 
Bilaga till kommunstyrelsens reglemente antaget av kommunfullmäktige 23 oktober 2010, § 115.

Bygga, bo och miljö

Flaggreglemente
Regler för kommunal flaggning i Mullsjö. Antaget av kommunfullmäktige den 27 september 2016, § 82.

Reglemente för Byggnadsnämnden
Fastställd av kommunfullmäktige 2011-04-26, § 29. 

Reglemente för Miljönämnden i Mullsjö och Habo kommuner
Beslutat av kommunfullmäktige i Mullsjö den 26 maj 2015 § 69. 

Regler för tomtkö
Beslutat av kommunfullmäktige den 18 december 2017 § 152. Reglerna gäller från och med den 15 januari 2018.

 

Pil upp

 

Kommun och politik

Arkivreglementen
Arkivreglemente. Fastställt av Kommunfullmäktige 2011-04-26, § 32.  

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda
Antaget av kommunfullmäktige 25 maj 2010, § 66. Reviderat 25 februari 2014, § 17 för att gälla från och med 1 januari 2015.

Befogenhetsfördelning i personalärenden
Antagen av kommunstyrelsen 2002-12-04 § 256. Reviderad 8 april 2015, § 104.

Gemensamt reglemente Mullsjö kommuns styrelser och nämnder
Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-23 § 114, reviderat av kommunfullmäktige 2015-04-21.

Kommunstyrelsens delegationsordning
Antagen av kommunstyrelsen den 11 maj 2011, § 111. Reviderad av KS 2016-10-25 § 95.

Regler för användning av Mullsjö kommuns officiella märke
Fastställd i kommunstyrelsen den 18 augusti 2013, KS § 150

Reglemente för kommunfullmäktige i Mullsjö kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-24 § 36. Reviderad 2015-06-23 § 103.

Reglemente för kommunstyrelsen
Antaget av kommunfullmäktige 23 november 2010, § 115, reviderat av kommunfullmäktige 21 april 2015.

Reglemente för kommunala pensionärsrådet i Mullsjö kommun 
Antaget av kommunfullmäktige 2001-11-27 § 83, reviderat 2015-04-21 § 45.

Reglemente för revisorerna i Mullsjö kommun
Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-28, § 114

Pil upp

 

Kommunala bolag

Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB 
Godkänd av kommunfullmäktige 2006-08-29, § 71. Reviderad 2015-09-22, § 135.

Bolagsordning för Mullsjö Energi och Miljö AB
Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-25. Reviderad av kommunfullmäktige 2015-05-26, § 65.


Senast uppdaterad: 2018-01-15 Ansvarig: Administrativa enheten