mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och markNyhetsbild

Generellt eldningsförbud råder. Extremt stor brandrisk i länet. 

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Regler och reglementen

Mullsjö kommuns gällande regler och reglementen finns tillgängliga här.

Här hittar du länkar till de gällande reglementens sidor:

Barn och utbildning

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden
Allmänna anvisningar till barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2011-11-10, § 155. Reviderad av barn- och utbildningsnämden 2016-09-19, § 90.

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Reglementet antaget av kommunfullmäktige 2010-12-21, § 156. Reviderat av kommunfullmäktige 2015-08-25, § 121.

Skolskjutsreglemente för Mullsjö kommun
Antaget av barn- och utbildningsnämnden den 9 mars 2015, § 46.

Omsorg och hjälp

Regelverk för ansökningar om bidrag ur socialnämndens budget
Antaget av socialnämnden den 24 augusti 2016 § 119.

Regler för avgiftssystem för äldreomsorgen i Mullsjö kommun
Godkända av kommunstyrelsen den 26 april 2016, § 73.

Reglemente för folkhälsorådet
Reglemente för folkhälsorådet i Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige 6 februari 2007, § 5, reviderad i kommunfullmäktige 24 februari 2015, § 13.

Reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsättningar
Antagen av kommunstyrelsen 9 oktober 2002, § 197. Reviderad 23 februari 2016 § 14.

Reglemente för socialnämnden
Reglementet antaget av kommunfullmäktige 2010-11-23 § 116. Reviderat av kommunfullmäktige 2016-10-25 § 98.

Uppleva och göra

Uppdragsbeskrivning för Kultur- och fritidsutskottet 
Bilaga till kommunstyrelsens reglemente antaget av kommunfullmäktige 23 oktober 2010, § 115.

Bygga, bo och miljö

Flaggreglemente
Regler för kommunal flaggning i Mullsjö. Antaget av kommunfullmäktige den 27 september 2016, § 82.

Reglemente för Byggnadsnämnden
Fastställd av kommunfullmäktige 2011-04-26, § 29. 

Reglemente för Miljönämnden i Mullsjö och Habo kommuner
Beslutat av kommunfullmäktige i Mullsjö den 26 maj 2015 § 69. 

Regler för tomtkö
Beslutat av kommunfullmäktige den 18 december 2017 § 152. Reglerna gäller från och med den 15 januari 2018.

 

Pil upp

 

Kommun och politik

Arkivreglementen
Arkivreglemente. Fastställt av Kommunfullmäktige 2011-04-26, § 32.  

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda
Antaget av kommunfullmäktige 25 maj 2010, § 66. Reviderat 25 februari 2014, § 17 för att gälla från och med 1 januari 2015.

Befogenhetsfördelning i personalärenden
Antagen av kommunstyrelsen 2002-12-04 § 256. Reviderad 8 april 2015, § 104.

Gemensamt reglemente Mullsjö kommuns styrelser och nämnder
Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-23 § 114, reviderat av kommunfullmäktige 2015-04-21.

Kommunstyrelsens delegationsordning
Antagen av kommunstyrelsen den 11 maj 2011, § 111. Reviderad av KS 2016-10-25 § 95.

Regler för användning av Mullsjö kommuns officiella märke
Fastställd i kommunstyrelsen den 18 augusti 2013, KS § 150

Reglemente för kommunfullmäktige i Mullsjö kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-24 § 36. Reviderad 2015-06-23 § 103.

Reglemente för kommunstyrelsen
Antaget av kommunfullmäktige 23 november 2010, § 115, reviderat av kommunfullmäktige 21 april 2015.

Reglemente för kommunala pensionärsrådet i Mullsjö kommun 
Antaget av kommunfullmäktige 2001-11-27 § 83, reviderat 2015-04-21 § 45.

Reglemente för revisorerna i Mullsjö kommun
Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-28, § 114

Pil upp

 

Kommunala bolag

Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB 
Godkänd av kommunfullmäktige 2006-08-29, § 71. Reviderad 2015-09-22, § 135.

Bolagsordning för Mullsjö Energi och Miljö AB
Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-25. Reviderad av kommunfullmäktige 2015-05-26, § 65.


Senast uppdaterad: 2018-01-15 Ansvarig: Administrativa enheten