mullsjö logotyp

Markförsäljningspolicy

Mullsjö kommuns markförsäljningspolicy. Antaget 16 december 2014, § 112 (Dnr 2014/1305) av kommunfullmäktige.

Det ingår i det kommunala uppdraget att föra en aktiv markpolitik i syfte att sörja för en god kommunal markberedskap där förvärv och innehav av dels strategiskt, dels centralt belägen mark prioriteras. Målet med kommunens markinnehav ska alltid kunna motiveras av att detta ska tillgodose samhällets behov av industrimark och mark för framtida utveckling av infrastruktur och nya bostadsområden, samt närsamhällets behov av grönområden för invånarnas rekreation.

Kommunens innehav av ej planlagda mark är normalt inte till salu. Avyttring kan dock aktualiseras i samband med markbytesaffärer som i sin tur kan gynna förutsättningarna för att genomföra kommunens intentioner med den översiktliga och långsiktiga planeringen.

Önskemål om att få köpa mindre markområden inom planlagda områden kan ofta inte ske utan ny plan vilket gör processen avsevärt dyrare än vad den tillkommande markbiten kan värderas till. Kommunen prioriterar i normalfallet inte sådana planförändringar.

Om planförhållandena är likvärdiga så att mark kan sammanläggas utan ny plan kan kommunen från fall till fall acceptera försäljning av mindre markområden. Försäljning av mark ska ske till marknadsmässiga priser.

Hela dokumentet hittar du i dokumentrutan.


Senast uppdaterad: 2015-07-14 Ansvarig: Administrativa enheten