mullsjö logotyp

Lönepolicy

Mullsjö kommuns lönepolicy. Antaget av Kommunfullmäktige § 52, 2004-05-25. Översyn i kommunstyrelsens personalutskott 2011-02-21, § 10

  • Genom en positiv löneutveckling stimulera de medarbetare som på ett bra sätt utför sina arbetsuppgifter, bidrar till förbättringar i verksamheten och medverkar till att verksamhetens mål uppnås
  • Försäkra sig om ett löneläge som gör det möjligt att rekrytera, utveckla och behålla personal
  • Lönesättningen skall grundas på de principer som anges i de centrala löneavtalen, de i kommunen i samråd med de fackliga organisationerna framtagna kriterierna för lönesättning samt kriterier för löneutveckling
  • Riktlinjer måste vara kända och diskuterade med medarbetarna i organisationen för att bidra till det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat.
  • Lönesättningen skall grundas på kompetens, innehåll och svårighetsgrad Ingen åtskillnad i löneutveckling på grund av föräldraledighet, sjukdom eller tjänstledighet får göras. Vid den lokala löneöversynen skall normalprestationsnivån utges om inte särskilda skäl föreligger.

Policyn finns även som PDF-fil, se dokumentrutan.

 

2016-01-20 Innehåll: Hillevi Lindström   Publiceringsansvarig: Yvette Tidefors