mullsjö logotyp

Policy för information och kommunikation

Mullsjö kommuns policy för information och kommunikation. Informations- och kommunikationspolicyn gäller Mullsjö kommun samt de kommunala bolagen. Fastställd av kommunfullmäktige de 24 maj 2011, § 60

Policyn speglar en gemensam värdegrund och fastslår förhållningssätt för arbetet inom organisationen där mötet med kommuninvånare och medarbetare karakteriseras av respekt och värdighet, omtanke och medmänsklighet.

Informations- och kommunikationsarbetet ska präglas av eftertanke, beredskap och ett proaktivt förhållningssätt och utgå ifrån tre gemensamma grundprinciper:

Pålitlighet

Den information som kommunen står för ska vara ärlig, öppen, relevant och saklig.

Planering

Aktuell, tydlig, enhetlig och identitetsskapande.

Tillgänglighet

Målgruppsanpassad och lättbegriplig.


Senast uppdaterad: 2016-08-30 Ansvarig: Annika Tompa