mullsjö logotyp

Policyer

Mullsjö kommun har policyer, handlingsplaner, riktlinjer och stöd för våra verksamheter. Gällande policyer finns tillgängliga här. 

Alternativa driftsformer
Policy, riktlinjer och förklaringar. Antagna av kommunfullmäktige 2009-09-22, § 71.

Företagspolicy för bolag ägda av Mullsjö kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23 § 431.

Intraprenader
Policy och riktlinjer. Antagna av kommunfullmäktige 2009-05-26, § 43

Kostpolicy
Fastställd av KF 2016-10-25 § 100.

Lönepolicy
Mullsjö kommuns lönepolicy. Antaget av Kommunfullmäktige § 52, 2004-05-25. Översyn i kommunstyrelsens personalutskott 2011-02-21, § 10

Markförsäljningspolicy
Mullsjö kommuns markförsäljningspolicy. Antaget 16 december 2014, § 112 av kommunfullmäktige.

Nutritionspolicy
Nutritionspolicy med måltidsordning, äldreomsorgen. Antagen i socialnämnden 2016-03-16 § 49.

Policy angående alkohol och droger
Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-22 § 12.

Policy angående mutor och bestickning
Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, § 129. Reviderad av kommunfullmäktige 2012-01-24, § 6.

Policy angående rökning
Mullsjö kommuns policy angående rökning, antaget av kommunfullmäktige § 12, 2009-02-24.

Policy angående kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier
Antagen av kommunfullmäktige 2018-09-25 § 104.

Policy och riktlinjer för brandskydd
Policy och riktlinjer för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-21 § 60.

Policy för information och kommunikation
Informations- och kommunikationspolicy som gäller för Mullsjö kommun samt de kommunala bolagen. Fastställd av kommunfullmäktige de 24 maj 2011, § 60.

Policy för informationssäkerhet
Informationssäkerhetspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-27, diarienummer KS 2017/1275. 

Policy för inköp och upphandling
Beslutad av kommunfullmäktige 2018-05-09.

Policy för resor
Antagen av kommunfullmäktige § 13 2010-02-23.

Policy mot våld eller hot om våld
Antagen av kommunfullmäktige § 175 2008-12-16.


Senast uppdaterad: 2018-10-26 Ansvarig: Administrativa enheten