mullsjö logotyp

Omsorg och hjälp - styrande dokument

Regler, planer och styrande dokument för området Omsorg och hjälp

Omsorg och hjälp är ett område som berör alla grupper i vårt samhälle och är viktigt att ta hänsyn till vid planering och utveckling. Det kan gälla exempelvis inom skolans arbete eller i samhället som stort.

Den ökande ohälsan är idag ett av våra stora samhällsproblem. Mullsjö kommun arbetar för att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen i Mullsjö.

Avgifter och taxor

Taxa för hemsjukvård
Antagen av kommunfullmäktige 2016-01-26 § 4.

Avgifter hjälp i hemmet
Här hittar du prisuppgifter för hemtjänst, trygghetslarm, matdistriubution, dagverksamhet, kortidsvistelse och särskilt boende inom äldreomsorgen.

Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen
Gäller från och med den 1 juni 2016. Antagna av kommunfullmäktige den 26 april 2016, § 39.

Avgifter MAC
MAC utför praktiska arbeten åt offentliga sektorn, företag och bostadsföreningar inom Mullsjö kommun såsom gräsklippning, staketbyggen och dylikt.

Avgifter Parkrestaurangen
Parkrestaurangen är öppen för alla varje dag. Här får du information om restaurangens lunchmeny och kostnad.

 

Handlingsplaner och riktlinjer

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 – 2017
Framtagen och beslutad i socialnämnden 2013-04-09. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-05-28.

Funktionshinderpolitiskt program 2016 – 2020
Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 § 97.

Förebyggande alkohol- och drogarbete
Handlingsplan förebyggande alkohol- och drogarbete. Antagen i Kommunfullmäktige 2013-04-23.

Handlingsplan för folkhälsa 2015-2019, Folkhälsorådet, Mullsjö kommun
Antagen i kommunfullmäktige 24 november 2015, § 171.

Handläggning och dokumentation för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS. 
Beslutad av socialnämnden, 2017-01-18, 
§ 3

Riktlinjer för alkoholservering 
Antagna i socialnämnden 12 februari 2013-02-12 § 25, reviderade 19 april 2017 § 43.

Riktlinjer för föräldrars ekonomiska ansvar vid placering av barn och unga
Antagen av socialnämnden 2018-01-08 § 5.

Riktlinjer för handläggning av ensamkommande barn
Antagna av socialnämnden 2011-08-09 § 117.

Service- och värdighetsgarantier
Antagna av socialnämnden 2016-11-23 § 160.

Tillsynsplan. Alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
Antagen i socialnämnden 12 februari 2013-02-12 § 25, reviderad 19 april 2017 § 43

Äldreomsorgsplan år 2019-2022
Antagen av kommunfullmäktige 2018-12-18. 

Ordningsregler, föreskrifter

Policyer

Kostpolicy
Fastställd av KF 2016-10-25 § 100.

Nutritionspolicy
Nutritionspolicy med måltidsordning, äldreomsorgen. Antagen i socialnämnden 2016-03-16 § 49.

Pil upp

Regler och reglementen

Regelverk för ansökningar om bidrag ur socialnämndens budget
Antaget av socialnämnden den 24 augusti 2016 § 119.

Regler för avgiftssystem för äldreomsorgen i Mullsjö kommun
Godkända av kommunstyrelsen den 26 april 2016, § 73.

Reglemente för folkhälsorådet
Reglemente för Folkhälsorådet i Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige 6 februari 2007, § 5, reviderad i kommunfullmäktige 24 februari 2015, § 13.

Reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsättningar
Antagen av Kommunstyrelsen 9 oktober 2002, § 197. Reviderad 23 februari 2016 § 14.

Reglemente för socialnämnden
Reglementet antaget av kommunfullmäktige 2010-11-23 § 116. Reviderat av kommunfullmäktige 2016-10-25 § 98.

Rutiner

Rutin för köp av korttidsplats vid vård i livets slutskede
Antagen i socialnämnden den 17 februari 2016 § 23.


Senast uppdaterad: 2019-01-25 Ansvarig: Lena Svenningsson