mullsjö logotyp

Riktlinjer för inköp och upphandling

Mullsjö kommuns riktlinjer för inköp och upphandling, beslutad av kommunstyrelsen 2018-06-05.

Detta är Mullsjö kommuns riktlinjer för inköp och upphandling. Riktlinjerna behandlar inköpsprocessen, ansvarsfördelning, lagar och regler samt anvisningar för kommunens inköps- och upphandlingsarbete.

Dessa riktlinjer ersätter ”Riktlinjer för direktupphandling” som fastställdes av kommunstyrelsen, 2016 § 15, men gäller fortsättningsvis för all form av inköp och upphandling.

Bakgrund

Inköp och upphandling är de aktiviteter vi gör för att anskaffa varor, tjänster eller entreprenader. Inköps- och upphandlingsarbete är nära förknippat med ekonomisk hushållning och har en stark påverkan på miljömässig- och social hållbarhet, konkurrens, företagande och innovation.

Upphandling är dessutom underställt en omfattande lagstiftning och föremål för en påtaglig tillsynsverksamhet. Sammantaget betyder det att inköps- och upphandlingsfrågor är mycket viktiga frågor som innebär möjligheter men även stora utmaningar, därför krävs tydlig styrning.

Syfte

Riktlinjernas syfte är att tydliggöra inköpsprocess, ansvarsfördelning, lagar och regler samt anvisningar så att alla kommunens verksamheter, i sitt vardagliga inköps- och upphandlingsarbete, kan följa upphandlingslagstiftning och bidra till ett strategiskt inköpsarbete i enlighet med Policy för inköp och upphandling. Genom att göra detta utnyttjas inköpens- och upphandlingarnas potential att bidra till uppfyllandet av kommunens övergripande visioner och mål.

Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.


Senast uppdaterad: 2018-06-28 Ansvarig: Paul Falkenstam