mullsjö logotyp

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige 2018-12-18. 

Beslut om Gallringsråden i den här Informationshanteringsplanen bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) serie Bevara eller Gallra, framtagen av SKL i samarbete med Riksarkivet.

Arkivbildning och gallring inom kommuner styrs av Arkivlagen (1990:782, ändrad senast 2015:604). Enligt Arkivlagen ska det finnas en arkivmyndighet i varje kommun. Lagen säger att allmänna handlingar får gallras (förstöras) om kommunen fattat beslut om det.

Hur beslut om gallring ska fattas inom kommunen framgår av arkivreglementet. Beslutanderätten kan ligga hos vederbörande nämnd/styrelse eller vara centraliserad till en enda myndighet, i första hand arkivmyndigheten. 

Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.Senast uppdaterad: 2019-04-08 Ansvarig: Lena Arnoldsson