mullsjö logotyp

IT-strategi för Mullsjö kommun

IT-strategi Mullsjö Kommun. Antaget av kommunfullmäktige 29 oktober 2013 § 4

  1. IT-strategin omfattar kommunens verksamhet och dess aktiebolag.
  2. Syftet är att tydliggöra övergripande principer och förhållningssätt avseende informations- och kommunikationsteknologi, i fortsättningen benämnd IT, inom kommunen samt definiera kommunens strategi för IT. Med IT-verksamhet avses alla insatser i kommunen avseende IT-tjänster som är verksamhetsstödjande.
  3. Den nationella strategin för E-samhället har fokus på enklare och effektivare informationsutbyte och samverkan över organisations-, myndighets och förvaltningsgränser med stöd av IT. 
  4. I centrum för utvecklingen är verksamhetens nytta. IT-utvecklingen drivs av verksamhetens behov och sker processorienterat. I allt utvecklingsarbete beaktas informationssäkerhet, spårbarhet, sekretess och tillgänglighet.
  5. Kommunen följer nogsamt regionala och nationella IT-strategier. Kommunen väljer och anpassar IT-tjänster för att reducera negativ miljöpåverkan.
  6. Kommungemensamma eller kommunövergripande IT-tjänster prioriteras vid utveckling. IT-tjänster bygger på kommersiellt tillgängliga standardprodukter. Kommunen har en grundläggande och samordnad IT-arkitektur.
  7. IT-tjänster levereras med ambitionsnivå och tillgänglighet anpassad till verksamhetens behov till ekonomiskt försvarbara kostnader. Det skall finnas dokumenterade överenskommelser om leverans av IT-tjänster som också tydliggör ansvar och roller.
  8. IT-strategin preciseras via andra dokument som fastställs av kommunstyrelsen. 

Strategin finns även som pdf-fil i dokumentrutan.


Senast uppdaterad: 2015-12-17 Ansvarig: Erik Knipensjö