mullsjö logotyp

Ägardirektiv MEMAB

Ägardirektiv Mullsjö Energi och Miljö AB. Godkända av kommunfullmäktige 2009-04-21, § 33, Dnr 2008/1062

Reviderade 2012-09-25, § 80, Dnr 2012/1255. Reviderade av kommunfullmäktige 2015-06-26, § 66, Dnr 2015/1100.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur direktivets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 • Bolaget som organ för kommunal verksamhet
 • Kommunens direktivrätt
 • Kommunens insyn och ägarfunktion
 • Ändamålet med bolagets verksamhet
 • Grundläggande principer för bolagets verksamhet
 • Underställningsplikt
 • Budget och handlingsprogram med risk- och väsentlighetsanalys 
 • Underlag för koncernredovisning
 • Informationsskyldighet
 • Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar
 • Upphandling
 • Upplåning
 • Ersättares inträde med mera
 • Instruktion för verkställande direktör
 • Arbetsordning för styrelsen
 • Förvaltningsberättelsens innehåll
 • Revision

Senast uppdaterad: 2016-03-29 Ansvarig: Claes Johansson