mullsjö logotyp

Handlingsplaner och riktlinjer

Mullsjö kommun har policys, handlingsplaner, riktlinjer och rutiner som stöd för våra verksamheter. Gällande handlingsplaner och riktlinjer finns tillgängliga här. 

Omsorg och hjälp

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 – 2017
Framtagen och beslutad i socialnämnden 2013-04-09. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-05-28.

Funktionshinderpolitiskt program 2016 – 2020
Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 § 97.

Handlingsplan för folkhälsa 2015-2019, Folkhälsorådet, Mullsjö kommun
Antagen i kommunfullmäktige 24 november 2015, § 171.

Handläggning och dokumentation för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS.
Beslutad av socialnämnden, 2017-01-18, § 3

Förebyggande alkohol- och drogarbete
Handlingsplan Förebyggande alkohol- och drogarbete. Antagen i Kommunfullmäktige 2013-04-23.

Riktlinjer för alkoholservering
Antagna i socialnämnden 12 februari 2013-02-12 § 25, reviderade 19 april 2017 § 43.

Riktlinjer för föräldrars ekonomiska ansvar vid placering av barn och unga
Antagen av socialnämnden 2018-01-08 § 5.

Riktlinjer för handläggning av ensamkommande barn
Antagna av socialnämnden 2011-08-09 § 117.

Service- och värdighetsgarantier
Antagna av socialnämnden 2016-11-23 § 160.

Tillsynsplan. Alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
Antagen i socialnämnden 12 februari 2013-02-12 § 25, reviderad 19 april 2017 § 43

Uppleva och göra

Biblioteksplan Mullsjö kommun 2015-2018
Del av Kultur- & fritidsplan. Fastställd av kommunfullmäktige den 22 september 2015, § 132.

Kultur & fritidsplan 2015-2018
Målsättningsprogram för kommunstyrelsens kultur - och fritidsutskott, antaget i dess helhet av kultur och fritidsutskottet 2015-11-12.

Bygga, bo och miljö

Bostadsförsörjningsprogram
Bostadsförsörjningsprogram, antaget 2013-09-24, § 99 av kommunfullmäktige.

Trafik och infrastruktur

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun
Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 § 18. 

Trafiksäkerhetsprogram 2015-2018
Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-13 § 144.

Näringsliv och arbete

Strategi och mål för näringslivet i kommunen
Fastställd av kommunstyrelsen 2013-01-09, § 14.

Kommun och politik

Handlingsplan för heltid som norm
Fastställd av personalchefen 2018-01-10 Dnr 2017/1238

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen år 2010
Godkänd av kommunfullmäktige 2009-09-22, § 70.

IT-strategi Mullsjö Kommun
Antaget av kommunfullmäktige 29 oktober 2013 § 4

Jämställdhetsplan 2016
Fastställd i KF den 25 juni 2016 Dnr 2016/1136.

Kommunikationsstrategi 2016-2018
Strategi beslutad av kommunfullmäktige 2016-01-20. Reviderad 2016-05-31.

Mullsjö - Närhetens kommun
Framtidsdokument antaget av kommunfullmäktige 2008-02-26 § 13.

Personalpolitiskt program
Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, § 79.

Riktlinjer angående mutor och bestickning
Fastställd av kommunstyrelsen 2012-01-11. Reviderad av kommunstyrelsen 2015-12-02, § 281.

Riktlinjer angående rökning
Antaget av Kommunfullmäktige KF § 12, 2009-02-24. Personalutskottet 2015-08-27, § 58, översyn men ingen förändring.

Riktlinjer för användning av elektronisk utrustning
Antagen av Kommunstyrelsens allmänna utskott, 29 april 2015, § 107. Komplettering beslutad av Kommunstyrelsen 16 augusti 2016.

Riktlinjer för bisysslor
Antagen av kommunfullmäktige 2004-09-28. Reviderad av kommunstyrelsen 2015-08-12, § 189.

Pil upp

Riktlinjer för dokumenthantering
Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 23 februari 2010, § 71.

Riktlinjer för en trafiksäker arbetsmiljö inom Mullsjö kommun
Antaget av kommunstyrelsen § 212, 2005-10-12. Reviderad av kommunstyrelsen § 29, 2016-02-10.

Riktlinje för gratifikationer för anställda och förtoendevalda inom Mullsjö kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2017-12-18.

Riktlinjer för hantering av alkohol- och drogmissbruk
Antaget av kommunstyrelsen 2005-02-09, § 51. Reviderat av kommunstyrelsen 2015-08-12, § 190.

Riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier inom Mullsjö kommun
Antaget av kommunstyrelsen 2018-09-12, § 166. 

Riktlinjer för inköp och upphandling
Antagen av kommunstyrelsen 2018-06-05.

Riktlinjer för mål och resultat - styrmodell
Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-29.

Riktlinjer för pensionslösningar i Mullsjö kommun
Riktlinjer för pensionslösningar i Mullsjö kommun. Antaget av KF § 97 2011-09-27. Reviderad av personalutskottet 2016-06-13, § 44.

Riktlinjer för resor i tjänsten
Antagen av Kommunfullmäktige § 13 2010-02-23. Reviderat av kommunstyrelsen 2016-09-14 § 146.

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering
Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering. Antagen i kommunstyrelsens allmänna utskott den 12 december 2013, § 254.

Riktlinjer för åtgärder vid våld eller hot om våld
Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-16, § 175. Reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-10, § 31.

Riktlinjer inför löneöversyn
Antaget i personalutskottet § 32/2004, reviderat KS PU § 75/2006. Reviderat i kommunstyrelsen § 187/2009.

Riktlinjer vid nyrekrytering
Beslutad av kommunfullmäktige 2018-05-09.

Sociala medier
Riktlinjer för närvaro i sociala medier. Fastställda i kommunstyrelsen den 15 augusti 2012, § 148

Pil upp

 

Trygghet och säkerhet

Brandförebyggande verksamhet
Delprogram till handlingsprogram trygghet och säkerhet 2015-2018. Antaget av kommunfullmäktige den 2016-02-23 § 10.

Brottsförebyggande
Delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet samt handlingsplan Polis-kommun 2015-2018. Antagen av kommunstyrelsen 2016-04-13 § 67.

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2015-2018
Brottsförebyggande, skydd mot olyckor och krisberedskap. Antaget av kommunfullmäktige den 23 februari 2016 § 10.

Krisberedskap
Delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2015-2018. Antaget av kommunstyrelsen 2016-10-12, § 162.

Operativa insatser
Delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2015-2018. Antaget av kommunfullmäktige den 23 februari 2016 § 10.

Kommunala bolag

Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB
Godkända av kommunfullmäktige 2012-09-25 § 81. Reviderade av kommunfullmäktige 2017-04-25.

Ägardirektiv MEMAB
Godkända av kommunfullmäktige 2009-04-21, § 33. Reviderade av kommunfullmäktige 2015-06-26, § 66.


Senast uppdaterad: 2018-12-18 Ansvarig: Administrativa enheten