mullsjö logotyp

Handlingsplaner och riktlinjer

Mullsjö kommun har policys, handlingsplaner, riktlinjer och rutiner som stöd för våra verksamheter. Gällande handlingsplaner och riktlinjer finns tillgängliga här. 

 

Barn- och utbildning

Riktlinjer för kvällsomsorg inom barn- och utbildning
Beslutad av barn- och utbildningsnämnden 2019-01-15.

Omsorg och hjälp

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 – 2017
Framtagen och beslutad i socialnämnden 2013-04-09. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-05-28.

Funktionshinderpolitiskt program 2016 – 2020
Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 § 97.

Handlingsplan för folkhälsa 2015-2019, Folkhälsorådet, Mullsjö kommun
Antagen i kommunfullmäktige 24 november 2015, § 171.

Handläggning och dokumentation för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS.
Beslutad av socialnämnden, 2017-01-18, § 3

Förebyggande alkohol- och drogarbete
Handlingsplan Förebyggande alkohol- och drogarbete. Antagen i Kommunfullmäktige 2013-04-23.

Riktlinjer för alkoholservering
Antagna i socialnämnden 12 februari 2013-02-12 § 25, reviderade 19 april 2017 § 43.

Riktlinjer för föräldrars ekonomiska ansvar vid placering av barn och unga
Antagen av socialnämnden 2018-01-08 § 5.

Riktlinjer för handläggning av ensamkommande barn
Antagna av socialnämnden 2011-08-09 § 117.

Service- och värdighetsgarantier
Antagna av socialnämnden 2016-11-23 § 160.

Tillsynsplan. Alkohol, tobak och receptfria läkemedel
Antagen i socialnämnden 12 februari 2013-02-12 § 25, reviderad 19 april 2017 § 43

Äldreomsorgsplan år 2019-2022
Antagen av kommunfullmäktige 2018-12-18. 

Uppleva och göra

Biblioteksplan Mullsjö kommun 2015-2018
Del av Kultur- & fritidsplan. Fastställd av kommunfullmäktige den 22 september 2015, § 132.

Kultur & fritidsplan 2015-2018
Målsättningsprogram för kommunstyrelsens kultur - och fritidsutskott, antaget i dess helhet av kultur och fritidsutskottet 2015-11-12.

Bygga, bo och miljö

Bostadsförsörjningsprogram
Bostadsförsörjningsprogram, antaget 2013-09-24, § 99 av kommunfullmäktige.

Trafik och infrastruktur

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun
Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 § 18. 

Trafiksäkerhetsprogram 2015-2018
Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-13 § 144.

Näringsliv och arbete

Strategi och mål för näringslivet i kommunen
Fastställd av kommunstyrelsen 2013-01-09, § 14.

Kommun och politik

Handlingsplan för heltid som norm
Fastställd av personalchefen 2018-01-10 Dnr 2017/1238

Informationshanteringsplan för Mullsjö kommun
Antagen i kommunfullmäktige 2018-12-18. 

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen år 2010
Godkänd av kommunfullmäktige 2009-09-22, § 70.

IT-strategi Mullsjö Kommun
Antaget av kommunfullmäktige 29 oktober 2013 § 4

Jämställdhetsplan 2016
Fastställd i KF den 25 juni 2016 Dnr 2016/1136.

Kommunikationsstrategi 2016-2018
Strategi beslutad av kommunfullmäktige 2016-01-20. Reviderad 2016-05-31.

Mullsjö - Närhetens kommun
Framtidsdokument antaget av kommunfullmäktige 2008-02-26 § 13.

Personalpolitiskt program
Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, § 79.

Riktlinjer angående mutor och bestickning
Fastställd av kommunstyrelsen 2012-01-11. Reviderad av kommunstyrelsen 2015-12-02, § 281.

Riktlinjer angående rökning
Antaget av Kommunfullmäktige KF § 12, 2009-02-24. Personalutskottet 2015-08-27, § 58, översyn men ingen förändring.

Riktlinjer för användning av elektronisk utrustning
Antagen av Kommunstyrelsens allmänna utskott, 29 april 2015, § 107. Komplettering beslutad av Kommunstyrelsen 16 augusti 2016.

Riktlinjer för bisysslor
Antagen av kommunfullmäktige 2004-09-28. Reviderad av kommunstyrelsen 2015-08-12, § 189.

Pil upp

Riktlinjer för dokumenthantering
Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 23 februari 2010, § 71.

Riktlinjer för en trafiksäker arbetsmiljö inom Mullsjö kommun
Antaget av kommunstyrelsen § 212, 2005-10-12. Reviderad av kommunstyrelsen § 29, 2016-02-10.

Riktlinje för gratifikationer för anställda och förtroendevalda inom Mullsjö kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2017-12-18.

Riktlinjer för hantering av alkohol- och drogmissbruk
Antaget av kommunstyrelsen 2005-02-09, § 51. Reviderat av kommunstyrelsen 2015-08-12, § 190.

Riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier inom Mullsjö kommun
Antaget av kommunstyrelsen 2018-09-12, § 166. 

Riktlinjer för inköp och upphandling
Antagen av kommunstyrelsen 2018-06-05.

Riktlinjer för mål och resultat - styrmodell
Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-29.

Riktlinjer för pensionslösningar i Mullsjö kommun
Riktlinjer för pensionslösningar i Mullsjö kommun. Antaget av KF § 97 2011-09-27. Reviderad av personalutskottet 2016-06-13, § 44.

Riktlinjer för resor i tjänsten
Antagen av Kommunfullmäktige § 13 2010-02-23. Reviderat av kommunstyrelsen 2016-09-14 § 146.

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering
Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering. Antagen i kommunstyrelsens allmänna utskott den 12 december 2013, § 254.

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete
Reviderat av kommunstyrelsen 2018-09-12.

Riktlinjer för åtgärder vid våld eller hot om våld
Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-16, § 175. Reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-10, § 31.

Riktlinjer inför löneöversyn
Antaget i personalutskottet § 32/2004, reviderat KS PU § 75/2006. Reviderat i kommunstyrelsen § 187/2009.

Riktlinjer vid nyrekrytering
Beslutad av kommunfullmäktige 2018-05-09.

Sociala medier
Riktlinjer för närvaro i sociala medier. Fastställda i kommunstyrelsen den 15 augusti 2012, § 148

Pil upp

 

Trygghet och säkerhet

Brandförebyggande verksamhet
Delprogram till handlingsprogram trygghet och säkerhet 2015-2018. Antaget av kommunfullmäktige den 2016-02-23 § 10.

Brottsförebyggande
Delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet samt handlingsplan Polis-kommun 2015-2018. Antagen av kommunstyrelsen 2016-04-13 § 67.

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2015-2018
Brottsförebyggande, skydd mot olyckor och krisberedskap. Antaget av kommunfullmäktige den 23 februari 2016 § 10.

Krisberedskap
Delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2015-2018. Antaget av kommunstyrelsen 2016-10-12, § 162.

Operativa insatser
Delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2015-2018. Antaget av kommunfullmäktige den 23 februari 2016 § 10.

Kommunala bolag

Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB
Godkända av kommunfullmäktige 2012-09-25 § 81. Reviderade av kommunfullmäktige 2017-04-25.

Ägardirektiv MEMAB
Godkända av kommunfullmäktige 2009-04-21, § 33. Reviderade av kommunfullmäktige 2015-06-26, § 66.


Senast uppdaterad: 2019-04-08 Ansvarig: Administrativa enheten