mullsjö logotyp

Taxa brandskyddskontroll

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.

Ny taxa här nedan för brandskyddskontroll gäller från och med 1 januari 2017. 

Angivna avgifter i kronor exklusive moms och inklusive moms.

För att underlätta för dig i sökningen av sotningstaxan är rubrikerna nedan länkade. Taxan finns även som pdf-fil i dokumentrutan.

1.Objekt i småhus

1.2 Kontrollavgift

1.Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal

2. Kontroll av tillkommande objekt

3. Kontroll av tillkommande objekt. Egen skorsten

1.3 Tilläggsavgift

2. Övriga objekt

3. Avgift för efterkontroll

4. Särskilda bestämmelser

 

1. Objekt i småhus

1.1 Grundavgift

  Exl. moms Inkl. moms
Inställelse för utförande av brandskyddskontroll             124 kr 155 kr

 

1.2 Kontrollavgift

1. Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal. Se nedan:

  Exl. moms Inkl. moms
Villapanna fastbränsle                                  372 kr 465 kr
Villapanna oljeeldad 290 kr 361 kr
Lokaleldstad 290 kr 361 kr
Lättbesiktigad anläggning 207 kr 258 kr

Med lättbesiktigad anläggning avses okomplicerad eldstad ansluten till fristående rökkanal med endast en genomföring och som inte går i något schakt.

2. Kontroll av tillkommande objekt. Samma skorsten som första objekt. Se nedan:

  Exl. moms  Inkl. moms
Villapanna fastbränsle                              165 kr 207 kr
Villapanna oljeeldad 124 kr 155 kr
Lokaleldstad 124 kr 155 kr

 

3. Kontroll av tillkommande objekt. Egen skorsten. Se nedan:

  Exl. moms  Inkl. moms
Villapanna fastbränsle                                   290 kr 361 kr
Villapanna oljeeldad 207 kr 258 kr
Lokaleldstad 207 kr 258 kr
Lättbesiktigad anläggning 165 kr 207 kr

Med lättbesiktigad anläggning avses okomplicerad eldstad ansluten till fristående rök-kanal med endast en genomföring och som inte går i något schakt.

Pil upp

1.3 Tilläggsavgift

För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i punkt 4.3 nedan.

2. Övriga objekt

Kontrollavgift utgår med pris som anges i punkt 4.3 nedan.

3. Avgift för efterkontroll

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i punkt 4.3.

Pil upp

4. Särskilda bestämmelser

4.1 För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning med en extra grundavgift enligt 1.1 i taxan. 

4.2 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektsinnehavaren begärt detta, utgår ersättning med pris som anges i punkt 4.3 med ett tillägg på 15 % om arbetet sker i anslutning till ordinarie arbetstid och med tillägg på 50 % om arbetet sker på annan tid. Med ordinarie arbetstid menas vardagar klockan 7-16.

4.3 Timersättning utgår med 496 kronor exklusive moms, 620 kronor inklusive moms. Påbörjad kvartstimme räknas som hel kvartstimme.

4.4 Vid beräkning av arbetstidens längd enligt punkterna 2, och 3 ovan inräknas förflyttningstiden till och från förrättningsplatsen, dock längst avståndet från sotarkammaren till förrättningsplatsen.

4.5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen.

2015-08-19 Innehåll: Yvette Tidefors   Publiceringsansvarig: Yvette Tidefors