mullsjö logotyp

Taxa brandskyddskontroll

För utförande av brandskyddskontroll enligt 3:e kapitlet 4:e paragraf i Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. 

Ny taxa här nedan för brandskyddskontroll gäller från och med 1 juni 2019. 

Angivna avgifter i kronor exklusive moms och inklusive moms.

För att underlätta för dig i sökningen av sotningstaxan är rubrikerna nedan länkade. Taxan finns även som pdf-fil i dokumentrutan.

1. Objekt i småhus - regelbunden kontroll

2. Övriga objekt och kontroll i särskilt fall

3. Timersättning

4. Övriga bestämmelser

 

1. Objekt i småhus - regelbunden kontroll

1.1 Grundavgift

  Exklusive moms Inklusive moms
Inställelse för utförande av brandskyddskontroll             268 kr 335 kr

Inrymmer fastigheten komplementbyggnader, vilkas avstånd till småhuset inte överstiger 200 meter, så anses kontrollobjektet i dessa tillhöra småhuset.

1.2 Kontrollavgift

 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal, förbindelsekanal eller bikanal. Se avgifter nedan:

  Exklusive moms Inklusive moms
1. Första objektet i varje byggnad 268 kr 335 kr
2. För varje ytterligare objekt 134 kr 168 kr

   

Vid utökad kontroll där temperaturmätning eller läckagemätning genomförs debiteras mertiden med en timkostnad enligt timersättningen punkt 3.

1.3 Objekt i lägenheter i flerbostadshus

I de fall en brandskyddskontroll bokas och ska debiteras för varje enskild bostadslägenhet gäller grundavgift 1.1 och kontrollavgift 1.2 enligt objekt i småhus.

Utförs brandskyddskontrollen av flera lägenheter samtidigt, samordnat av en beställare, gäller grundavgift 1.1 och debitering enligt timersättningen punkt 3.

2. Övriga objekt och kontroll i särskilt fall

  • Byggnader som ej är småhus och/eller där värmepannans effekt överstiger 60 KW.

  • Imkanaler i storkök.

  • När kontroll utförs i annat fall efter särskilt beslut av kommunen.

  • När kund beställer kontroll med anledning av att man önska ta avställd eldstad i bruk.

 

  Exklusive moms  Inklusive moms
1. Timersättning utgår med belopp enligt punkt 3.                             

2. För inställelse för kontroll enligt 2 uttas en avgift per man och tillfälle 268 kr 335 krAvgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att kontrollobjektet kräver detta.

3. Timersättning

  Exklusive moms  Inklusive moms
Timersättning utgår med                            536 kr 670 kr

   

För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimma som hel kvartstimma. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimma som hel halvtimma.

Pil upp

4. Övriga bestämmelser

4.1 Extra inställelse

Då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering, där avbokning ej skett och tillträde till objektet inte varit möjligt, utgår ersättning med grundavgift ut enligt punkt 1.

När kontrollen sedan genomförs, debiteras något av följande:

1. Genomförs kontrollen vid en tidpunkt på arbete ändå pågår i området tas en avgift ut enligt grundtaxan 1.

2. Genomförs kontrollen vid en tidpunkt då inget ordinarie arbete utförs i området så tas timersättning och avgift per man man ut enligt punkt 2. Timersättningen gäller för tid på plats.

3. Separat utförd efterkontroll av förelagd åtgärd debiteras med timersättning enligt punkt 2.

4.2 Arbete utom ordinarie arbetstid

För kontroll utförd utanför ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte varit tillgängligt, tas avgift ut enligt timersättning punkt 3. Dessutom tillkommer tillägg motsvarande den ökade lönekostnaden motsvarande högst centralt kollektivavtal.

För kontroll utförd utanför ordinarie arbetstid gällande objekt under punkt 1.2 och 1.3 tas en avgift ut med grundavgift samt 150 % av objektspriset.

4.3 Speciell teknisk utrustning och förbrukningsmateriel

I angivna priser ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen.

4.4 Indexering av taxan

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med de centrala parterna Sveriges kommuner och landsting och Skorstensfejarmästarnas riksförbund publicerat sotningsindex. Justering genomförs per den 1 januari respektive år enligt föregående års indextal.


Senast uppdaterad: 2019-06-11 Ansvarig: Yvette Tidefors